หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ภาคปกติ)

มุ่งเน้นศึกษาในทุกด้านของคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ เพื่อเพิ่มความสามารถทางด้านความคิดเชิงตรรกะ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ รวมถึงมีความเข้าใจในแนวคิดทางคณิตศาสตร์ทั้งเชิงรูปธรรมและเชิงนามธรรม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (ภาคปกติ)

เป็นศาสตร์ที่บูรณาการความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ ด้านวิทยาการจัดการ ด้านตัวแบบและการพยากรณ์ และด้านคอมพิวเตอร์และการจัดการข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาจริงในปัจจุบันและสร้างความยั่งยืนในอนาคต

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (ภาคปกติ)

เน้นการศึกษาในเชิงทฤษฎีทั้งด้านคณิตศาสตร์และด้านสถิติ รายวิชาที่น่าสนใจ เช่น สถิติ ทฤษฎีความน่าจะเป็น การวิเคราะห์ข้อมูล และการคำนวณด้วยโปรแกรมทางสถิติ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย การตลาด การเงิน การประกันวินาศภัย โครงงานพิเศษทางสถิติ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์การเงิน (ภาคพิเศษ)

เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนด้านคณิตศาสตร์ ความต้องการของศาสตร์สาขาอื่น ๆ ที่ต้องใช้คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐาน และบุคคลที่ต้องการศึกษาคณิตศาสตร์ในระดับสูง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิชาเอกวิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

มุ่งเน้นความรู้ทางคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียนในเชิงลึก โดยเน้นการเรียนรู้ทักษะการสื่อสาร ทักษะการสอน และการออกแบบสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ วิชาเอกสถิติประยุกต์ (ภาคพิเศษ)

สถิติศาสตร์เปรียบเสมือนเครื่องมือสำคัญและมีความจำเป็นในการศึกษาวิจัยเกือบ ทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะศาสตร์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูล หรือตัวเลข ดังนั้นหลักการและขั้นตอน การดำเนินงานด้านสถิติจึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ทั้งในชีวิตประจำวัน และสาขาวิชาชีพต่างๆ หลักสูตรนี้ได้มีการปรับปรุงล่าสุด เมื่อปี พ.ศ.2561 ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศในการเพิ่มบุคลากรด้านสถิติที่มีความสามารถด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆในการพัฒนาประเทศและแข่งขันกับนานาประเทศ โดยได้จัดทำตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พร้อมทั้งปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาให้เหมาะสม และทันกับวิทยาการในปัจจุบัน และปรับปรุงวิชาโทคณิตศาสตร์ประกันภัยให้สอดคล้องกับคุณวุฒิวิชาชีพมากขึ้น เพื่อสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสังคมต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ วิชาเอกวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล (ภาคพิเศษ)

เน้นวิทยาการข้อมูลและสถิติในเชิงปฏิบัติ การแปลผลและสื่อสารได้ ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและเขียนภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่เพื่อตอบโจทย์ปัญหาที่ท้าทายในยุคดิจิทัล มีรายวิชาที่น่าสนใจ เช่น Predictive Analytics, Database & Data Preprocessing, Data Storytelling

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ (ภาคพิเศษ)

เป็นการผสมผสานของหลักการด้านการจัดการ กับคณิตศาสตร์ สถิติ และวิทยาการข้อมูล เพื่อสร้างทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการเชื่อมโยงสถานการณ์ต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อมูล  การวางแผน การพยากรณ์สร้างแบบจำลองสถานการณ์สำหรับการตัดสินใจ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย (ภาคพิเศษ)

เน้นการศึกษาการประกันภัยเชิงทฤษฎีและการประยุกต์ ทั้งการประกันชีวิตและประกันวินาศภัย การวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยงโดยอาศัยทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ เสริมทักษะทางด้านธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์และกฎหมาย รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้เพื่อใช้สอบวิชาชีพของสมาคมด้านวิทยาการประกันภัยได้ เช่น Society of Actuaries และ Institute and Faculty of Actuaries

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

• หลักสูตรทั้งหมด
ปริญญาตรี
• ปริญญาโท
• ปริญญาเอก