เปลี่ยนภาษา:  English

หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ภาคปกติ)

เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนด้านคณิตศาสตร์ ความต้องการของศาสตร์สาขาอื่น ๆ ที่ต้องใช้คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐาน และบุคคลที่ต้องการศึกษาคณิตศาสตร์ในระดับสูง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (ภาคปกติ)

หลักสูตรของสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยสามารถผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและการประยุกต์ เพื่อสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่น ๆ ได้อย่างกว้างขวาง ทันสมัยตามยุคโลกาภิวัฒน์ สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มีการนาความรู้เพื่อให้บริการแก่สังคม รวมถึงมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสานึกสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้เป็นอย่างดี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (ภาคปกติ)

สถิติศาสตร์เปรียบเสมือนเครื่องมือสำคัญและมีความจำเป็นในการศึกษาวิจัยเกือบ ทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะศาสตร์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูล หรือตัวเลข ดังนั้นหลักการและขั้นตอน การดำเนินงานด้านสถิติจึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ทั้งในชีวิตประจำวัน และสาขาวิชาชีพต่างๆ หลักสูตรนี้ได้มีการปรับปรุงล่าสุด เมื่อปี พ.ศ.2561 ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศในการเพิ่มบุคลากรด้านสถิติที่มีความสามารถด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆในการพัฒนาประเทศและแข่งขันกับนานาประเทศ โดยได้จัดทำตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พร้อมทั้งปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาให้เหมาะสม และทันกับวิทยาการในปัจจุบัน และปรับปรุงวิชาโทคณิตศาสตร์ประกันภัยให้สอดคล้องกับคุณวุฒิวิชาชีพมากขึ้น เพื่อสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสังคมต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ (คณิตศาสตร์การเงิน) (ภาคพิเศษ)

เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนด้านคณิตศาสตร์ ความต้องการของศาสตร์สาขาอื่น ๆ ที่ต้องใช้คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐาน และบุคคลที่ต้องการศึกษาคณิตศาสตร์ในระดับสูง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (สถิติประยุกต์) (ภาคพิเศษ)

สถิติศาสตร์เปรียบเสมือนเครื่องมือสำคัญและมีความจำเป็นในการศึกษาวิจัยเกือบ ทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะศาสตร์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูล หรือตัวเลข ดังนั้นหลักการและขั้นตอน การดำเนินงานด้านสถิติจึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ทั้งในชีวิตประจำวัน และสาขาวิชาชีพต่างๆ หลักสูตรนี้ได้มีการปรับปรุงล่าสุด เมื่อปี พ.ศ.2561 ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศในการเพิ่มบุคลากรด้านสถิติที่มีความสามารถด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆในการพัฒนาประเทศและแข่งขันกับนานาประเทศ โดยได้จัดทำตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พร้อมทั้งปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาให้เหมาะสม และทันกับวิทยาการในปัจจุบัน และปรับปรุงวิชาโทคณิตศาสตร์ประกันภัยให้สอดคล้องกับคุณวุฒิวิชาชีพมากขึ้น เพื่อสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสังคมต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ (ภาคพิเศษ)

การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศต่างๆในเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญต่อภาคส่วนต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม การเงิน ธุรกิจบริการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษา ดังนั้นระบบการศึกษาในยุคใหม่จึงเน้นไปที่สหวิทยาการ (Interdisciplinary) ที่ส่งเสริมการสร้างฐานเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง สมดุลและสร้างสรรค์ เป็นสำคัญ
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้จัดทำหลักสูตรใหม่ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ คือหลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์การจัดการ (Management Mathematics) (เป็นหลักสูตรสองภาษา) ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทยและในอาเซียน เป็นหลักสูตรที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ผสมผสานระหว่างความรู้ทางการวิจัยดำเนินการ (Operations Research) โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ และความรู้ทางเทคโนโลยีการจัดการซึ่งเน้นหลักพื้นฐานทางวิทยาการการจัดการ (Management Science) ตลอดจนเพิ่มทักษะสหวิทยาการและภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานทางด้านการจัดการ โดยเจาะลึกในการจัดระบบและวิเคราะห์การดำเนินการ รวมถึงการตัดสินใจโดยใช้หลักการในเชิงคณิตศาสตร์การจัดการ อีกทั้งสามารถทำงานวิจัยที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการจัดการเพื่อประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ รวมทั้งทางธุรกิจได้ด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย (ภาคพิเศษ)

วิทยาการประกันภัยเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ทางคณิตศาสตร์และสถิติ การวิเคราะห์และจัดการเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ เช่น ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ให้เป็นเหตุเป็นผลในรูปของการเงิน โดยใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ซึ่งในชีวิตประจำวันของเรานั้นเกี่ยวข้องกับ ความไม่แน่นอนและความเสี่ยงภัยอยู่เสมอ คณิตศาสตร์ประกันภัยจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวให้กับตัวบุคคลรวมถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศ
จากการเปิดเสรีทางสินค้าและบริการ การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่งผลให้เกิดความต้องการบุคลากรประกันภัยที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการประกันภัยจึงสอดคล้องกับความต้องการทรัพยากรบุคคลด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยของทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการพัฒนาประเทศและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ นอกจากน้ียังเป็นการขยายโอกาสให้กับผู้ที่มีความสนใจสายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การประกันชีวิต การประกันวินาศภัย บริษัทให้คำปรึกษาด้านการเงิน เป็นต้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

• หลักสูตรทั้งหมด
ปริญญาตรี
• ปริญญาโท
• ปริญญาเอก