คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

รศ. ดร.สุพัชระ คงนวน

หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

รศ. ดร.อัจฉรา ปาจีนบูรวรรณ์

รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคคล วางแผน และการเงิน

ผศ. ดร.ขจี จันทรขจร

รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายวิชาการ

รศ. ดร.นันทพัทธ์ ตระกูลไตรพฤกษ์

รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และวิเทศสัมพันธ์

ผศ. ดร.ชัยณรงค์ เกษามูล

รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนากายภาพ

ผศ.สุรเมศวร์ ฮาชิม

รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์


รศ. ดร.แสงดาว วงค์สาย

รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

ผศ. ดร.สิริพงศ์ ศิริสุข

ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายวิชาการ

ผศ.รวมพร สิทธิมงคล

ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์


ผศ. ดร.ปารวัณ ไพจิตรรัตนะ

ผู่้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

รศ. ดร.ปุณชญา พัฒนางกูร

เลขานุการสาขาวิชาฯ

ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา

รศ. ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล

ระดับปริญญาเอก หลักสูตรสถิติ (หลักสูตรนานาชาติ) & ระดับปริญญาโท หลักสูตรสถิติประยุกต์

รศ. ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์

ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

รศ. ดร.ธวิกานต์ ตรียะประเสริฐ

ระดับปริญญาโท หลักสูตรคณิตศาสตร์

ประธานหลักสูตร โครงการปริญญาตรีภาคปกติ

รศ. ดร.ปุณชญา พัฒนางกูร

หลักสูตรคณิตศาสตร์

รศ. ดร.นวลักษณ์ ทองจับ

หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์

ผศ.นิฉา แก้วหาวงษ์

หลักสูตรสถิติ

ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ

ผศ. ดร.ขจี จันทรขจร

หลักสูตรคณิตศาสตร์ (วิชาเอกคณิตศาสตร์การเงิน)

ผศ.สุรเมศวร์ ฮาชิม

หลักสูตรสถิติ (วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล)

รศ. ดร.สุพัชระ คงนวน

หลักสูตรคณิตศาสตร์การจัดการ

รศ.ดร.กมล บุษบา

หลักสูตรวิทยาการประกันภัย