เปลี่ยนภาษา:  English

เกี่ยวกับสาขาวิชา

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ผศ.ดร.อดุลย์ แป้นสุวรรณ

หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ผศ.เบญจมาศ ตุลยนิติกุล

รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายบริหารและการเงิน

รศ.ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์

รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.วราฤทฺธิ์ พานิชกิจโกศลกุล

รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายวิจัย

ผศ.ดร.นันทพัทธ์ ตระกูลไตรพฤกษ์

รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

ผศ.ดร.ชัยณรงค์ เกษามูล

รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ สิมมาจันทร์

รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผศ.ดร.เอื้ออารี บุญเพิ่ม

ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายวิชการ

ผศ.ดร.วรรณวรัตฆ์ อันล้ำเลิศ

ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายประกันคุณภาพ

รศ.ศิริจันทร์ เวสารัชศาต

เลขานุการสาขาวิชาฯ

ประธานหลักสูตร

รศ.ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)

ผศ.ดร.พัทธ์ชนก ศรีสุรเดชชัย

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ(หลักสูตรนานาชาติ)

ผศ.ดร.บวร คูหิรัญ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

รศ.ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ

รศ.ศิริจันทร์ เวสารัชศาต

สาขาคณิตศาสตร์ (วิชาเอกคณิตศาสตร์การเงิน)

ผศ.เบญจมาศ ตุลยนิติกุล

สาขาสถิติ (วิชาเอกสถิติประยุกต์)

ผศ.ดร.อดุลย์ แป้นสุวรรณ

สาขาคณิตศาสตร์การจัดการ

รศ.ดร.กมล บุษบา

สาขาวิทยาการประกันภัย