หลักสูตรระดับปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ “วิชาการเด่น เน้นการค้นคว้า บูรณาการวิจัย” มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีความรู้ด้านคณิตศาสตร์ หลักสูตรมีกลุ่มวิชาเรียนที่หลากหลาย โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพีชคณิต กลุ่มคณิตศาสตร์วิเคราะห์ กลุ่มคณิตศาสตร์ดิสครีต กลุ่มคณิตศาสตร์ประยุกต์ และกลุ่มคณิตศาสตร์คณนา เพื่อให้มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าความรู้ รู้จักการวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองจากในหลักสูตร และจากข้อมูลที่มีอยู่มากมายในโลกยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร อันเป็นรากฐานที่สำคัญในการศึกษาและการวิจัยในระดับที่สูงขึ้น ให้มีความสารถในการบูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษาและค้นคว้ากับการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาทางโกลจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้ทางสถิติศาสตร์อย่างลึกซึ้ง สามารถนําไปประยุกต์ใช้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างมีคุณภาพ การเลือกวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสม และการหาข้อสรุปที่สมเหตุสมผลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ โดยมีจุดเด่นคือ มีการศึกษาเชิงลึกสำหรับวิชาด้านทฤษฎี มีกรณีศึกษาสำหรับวิชาด้านการประยุกต์ ฝึกทักษะการคำนวณเชิงสถิติด้วยภาษาโปรแกรมชนิดต่างๆ เพื่อรองรับงานด้านวิทยาการข้อมูล ฝึกทักษะในการให้คำปรึกษาเชิงสถิติกับงานวิจัยจริง รวมทั้งทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ที่สอนและฝึกฝนโดยคณาจารย์ที่มีความรู้ มีผลงานวิจัย มีประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม