เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่โครงการปกติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

อภินันท์ ชูหนู

Apinan Chunu

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ชำนาญการ)
    66 (02)564-4440-59 Ext. 2101-3
Press 506

 apinan@mathstat.sci.tu.ac.th

สิริมา สุโพธิ์

Sirima Supoo

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติการ)
     66 (02)564-4440-59 Ext. 2101-3
Press 203
 sirima@mathstat.sci.tu.ac.th

ศิริรัตน์ นิยมศักดิ์

Sirirat Niyomsak

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ)
  66 (02)564-4440-59 Ext. 2101-3
Press 507
 sirirat@mathstat.sci.tu.ac.th

สุพัตรา รัตนเดชา

Supatta Rattanadechar

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 66 (02)564-4440-59 Ext. 2101-3
Press 0
 supatta@mathstat.sci.tu.ac.th

เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

เพ็ญแข เสนาจันทร์

Penkhae Senachan

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  66 (02)564-4440-59 Ext. 2101-3
Press 210

 khae@mathstat.sci.tu.ac.th

ขวัญเรือน จันทรทัต

Khwanruean Juntontat

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  66 (02)564-4440-59 Ext. 2101-3
Press 208
khwanraun@mathstat.sci.tu.ac.th

มาลัย แก้วกลิ่น

Malai Kaewkin

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  66 (02)564-4440-59 Ext. 2101-3
Press 209
 malai@mathstat.sci.tu.ac.th

จรัญ ขาวสะอาด

Jaran Kwosaard

นักการภารโรง
   66 (02)564-4440-59 Ext. 2101-3
Press 0

จันทรกานต์ ยินดีชัย

Jantakran Yindeechai

นักการภารโรง
  66 (02)564-4440-59 Ext. 2101-3
Press 0

รจนา ปิ่นทอง

Rodjana pinthong

นักการภารโรง
 66 (02)564-4440-59 Ext. 2101-3
Press 0

เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ

พรทิพย์ บุญมาก

Porntip Boonmak

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  66 (02)564-4440-59 Ext. 2101-3
Press 202

 porntip@mathstat.sci.tu.ac.th

ศิริพร จบดี

Siriporn Jobdee

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   66 (02)564-4440-59 Ext. 2101-3
Press 2119
siriporn@mathstat.sci.tu.ac.th

เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย

อัญมณีนุช บัวแก้ว

Anyamaneenuch Buakaew

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   66 (02)564-4440-59 Ext. 2101-3
Press 418
 anyamaneenuch@mathstat.sci.tu.ac.th

อมรกุล เลี้ยงบำรุง

Amornkul Leangbumrung

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   66 (02)564-4440-59 Ext. 2101-3
Press 419
 amornkul@mathstat.sci.tu.ac.th