หลักสูตรระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ในปัจจุบันสังคม เศรษฐกิจและการศึกษาของประเทศได้มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยีและวัฒนธรรม จากกระแสโลกาภิวัตน์ต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้สร้างผลให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อให้เกิดความต้องการกําลังคนที่มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ ทั้งในเชิงทฤษฎีและการประยุกต์เพิ่มมากขึ้น ทำให้ทางสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงความต้องการและความจําเป็นดังกล่าว จึงได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการพัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ในระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่ศึกษาจบจากหลักสูตรนี้สามารถทำงานในตำแหน่ง อาจารย์, นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์, ที่ปรึกษาในสถาบันการศึกษาหรือสถานประกอบการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตรนานาชาติ)

ในปัจจุบันแนวโน้มของผู้สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตด้านสถิติและคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นมาก ในขณะที่สถาบันการศึกษาซึ่งเปิดสอนระดับดุษฎีบัณฑิตของประเทศไทยมีจำกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตด้านสถิติรับใช้สังคมมาเป็นเวลานาน ตระหนักถึงความต้องการ และความจำเป็นในการขยายองค์ความรู้สถิติในระดับดุษฎีบัณฑิตโดยเฉพาะให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ จึงเกิดหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่ศึกษาจบจากหลักสูตรนี้สามารถทำงานในสถาบันการศึกษา, ทำงานในหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล, ทำงานในบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ, นักวิจัย, นักสถิติ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม