เปลี่ยนภาษา:  English

เรียนที่ SCI-TU

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

หลักสูตรภาษาไทย ระบบทวิภาค
ระยะเวลา: 2 ปี
จำนวนรับเข้า: 8 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
 • ได้ค่าระดับเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 2.50 และสอบผ่านรายวิชาทางคณิตศาสตร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิต ในระดับปริญญาตรี
 • สำหรับผู้ที่ขาดคุณสมบัติข้อ 2) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร(บัณฑิตศึกษา)

จำนวนหน่วยกิต:

  • หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 3 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาบังคับ 3 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาบังคับเลือก 9 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
  • วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

  • ปีการศึกษาที่ 1
   ภาคเรียนที่ 1
   หลักการทางคณิตศาสตร์     ไม่นับหน่วยกิต
   วิชาบังคับเลือก               ≥9 หน่วยกิต
   ภาคเรียนที่ 2
   สัมมนา 1                     1 หน่วยกิต
   วิชาเลือก                    ≥9 หน่วยกิต

   

  • ปีการศึกษาที่ 2
   ภาคเรียนที่ 1
   สัมมนา 2                  2 หน่วยกิต
   วิทยานิพนธ์                3 หน่วยกิต
   วิชาเลือก                   6 หน่วยกิต
   ภาคเรียนที่ 2
   วิทยานิพนธ์               9 หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียน:

 • 18,500 บาท / ภาคการศึกษา

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร:

  02–5644440–59 ต่อ 2101–2103  malai@mathstat.sci.tu.ac.th Math Master Degree TU

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่ผลิตบุคลากรทางคณิตศาสตร์ที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีความรู้ความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ทางคณิตศาสตร์ในระดับสูง

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นั้นเพียบพร้อมไปด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในหลายด้าน อาทิเช่น คณิตวิเคราะห์ พีชคณิต ทฤษฎีกราฟ สมการเชิงอนุพันธ์ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และ การวิจัยดำเนินงาน

หัวข้องานวิจัย

 • พีชคณิต
 • คณิตวิเคราะห์
 • ปัญญาประดิษฐ์
 • ทฤษฎีแคตากอรี
 • เหมืองข้อมูล
 • สมการเชิงอนุพันธ์
 • ทฤษฎีจุดตรึง
 • ทฤษฎีเกมส์
 • เรขาคณิต
 • ทฤษฎีกราฟ
 • พีชคณิตเชิงเส้น
 • แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
 • โปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์
 • การวิเคราะห์เมทริกซ์
 • การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
 • การวิจัยดำเนินงาน
 • ทฤษฎีความน่าจะเป็น
 • การวิเคราะห์ปริมาณทางการเงิน
 • กลศาสตร์ควอนตัม
 • ทฤษฎีกึ่งกรุป
 • ทอพอโลยี

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

 • นักวิจัย
 • ครู อาจารย์
 • นักวิเคราะห์และวางแผน
 • นักวิเคราะห์ความเสี่ยง
 • โปรแกรมเมอร์

โอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นนำต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ ทั้งในและต่างประเทศ