คณาจารย์ประจำสาขาวิชาสถิติ

รศ. ดร.ภทรวรรณ แสงนวกิจ

Assoc. Prof. Patarawan Sangnawakij, Ph.D.

ผศ. ดร.มณฑิรา ดวงสาพล

Asst. Prof. Monthira Duangsaphon, Ph.D.

ผศ.รวมพร สิทธิมงคล

Asst. Prof. Roumporn Sittimongkok