เปลี่ยนภาษา:  English

บุคลากร

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์ประยุกต์

ผศ.ดร.บวร คูหิรัญ

Asst.Prof.Borworn Khuhirun, Ph.D.

รศ.ดร.ปุณชญา พัฒนางกูร

Assoc.Prof.Poonchayar Patthanangkoor, Ph.D.