คณาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ผศ. ดร.บวร คูหิรัญ

Asst. Prof. Borworn Khuhirun, Ph.D.

ผศ.บุปผา ไกรสัย

Asst. Prof. Booppa
Kraisai

รศ. ดร.ปุณชญา พัฒนางกูร

Assoc. Prof. Poonchayar Patthanangkoor, Ph.D.