NEWS & ACTIVITIES

ขอแสดงความยินดีกับ

รศ. ดร.กมล บุษบา ได้รับทุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 7

ขอแสดงความยินกับ

ผศ.เบญจมาศ ตุลยนิติกุลได้รับทุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 7

ขอแสดงความยินดีกับ

รศ. ดร.พัทธ์ชนก ศรีสุรเดชชัย ได้รับทุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 7

ขอแสดงความยินดีกับ

ผศ.กานต์ณัฐ ณ บางช้าง ได้รับทุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 7

ขอแสดงความยินดีกับ

ผศ. ดร.มณฑิรา ดวงสาพล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์” จากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินกับ

อ.กานต์ณัฐ ณ บางช้าง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” จากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ

รศ. ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล ได้รับรางวัลบทความวิจัย “ระดับดีเด่น”  ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 7

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ

หัวข้อ การใช้ AI ช่วยในการทำงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 16 ก.ย. 2567 เวลา 13.30-16.30 น.

บริการให้คำปรึกษาทางสถิติเพื่อการวิจัย

โครงการปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์)  ภายใต้คำแนะนำของ รศ. ดร.กมล บุษบา

ขอเชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษา

สมทบเข้ากองทุนภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา 

กิจกรรมวิชาการเสริมรายวิชา

เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการให้คำปรึกษาทางสถิติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล