S__56074275
S__56074275

NEWS & ACTIVITIES

ขอแสดงความยินดีกับ

รศ. ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์ ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง “ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม” ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 747/2567

ขอแสดงความยินกับ

ผศ. ดร.ญาณิศา ชัยยา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์” จากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ

รศ. ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล ได้รับรางวัลบทความวิจัย “ระดับดีเยี่ยม” และ รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย “ระดับดีเด่น” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับ

นายอัคเรศ สิงห์ภา ได้รับรางวัล ระดับดีมาก ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 15 ม.บูรพา

ขอแสดงความยินกับ

นายวศิน สุภากุล ได้รับรางวัล ระดับดี ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 15 ม.บูรพา

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวจิตสุภา ศรีสวัสดิ์ ได้รับรางวัล ระดับดี ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 15 ม.บูรพา

รับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ประจำปีงบประมาณ 2567
รอบที่ 1 ภายในวันที่ 15 มี.ค. พ.ศ. 2567
รอบที่ 2 ภายในวันที่ 15 มิ.ย. พ.ศ. 2567

ขอเชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษา

สมทบเข้ากองทุนภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา 

บริการให้คำปรึกษาทางสถิติเพื่อการวิจัย

โครงการปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์)  ภายใต้คำแนะนำของ รศ. ดร.กมล บุษบา