หลักสูตร

สาขาสถิติ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสถิติ (หลักสูตรนานาชาติ)
    ในปัจจุบันแนวโน้มของผู้สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตด้านสถิติ และคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นมาก ในขณะที่สถาบันการศึกษาซึ่งเปิดสอนระดับดุษฎีบัณฑิตของประเทศไทยมีจำกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตด้านสถิติรับใช้สังคมมาเป็นเวลานาน ตระหนักถึงความต้องการ ความจำเป็นในการขยายองค์ความรู้สถิติในระดับดุษฎีบัณฑิตโดยเฉพาะให้มีมาตรฐานระดับนานาชาติ

ชื่อหลักสูตร
    ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
    ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Statistics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
    ภาษาไทย ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สถิติ)
                 ชื่อย่อ ปร.ด. (สถิติ)
    ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Doctor of Philosophy (Statistics)
                 ชื่อย่อ Ph.D. (Statistics)

วิชาเอก ไม่มี

รูปแบบของหลักสูตร
    รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาเอก ศึกษา 3 ปี
    ภาษาที่ใช้ หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
    การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
    ประกอบอาชีพในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่
  • ทำงานในสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบันต่างๆ
  • ทำงานในหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เช่น สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักเศรษฐกิจการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ฯลฯ
  • ทำงานในบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ เช่น บริษัทวิจัยตลาด ธนาคาร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทให้คำปรึกษา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ฯลฯ
  • ทำงานอื่นๆ ในสถานประกอบการที่มีความต้องการนักวิจัย/นักสถิติ เช่นโรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120


02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ) slot deposit pulsa slot slot pulsa deposit pulsa tanpa potongan
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์