หลักสูตร

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
    ในปัจจุบันสังคม เศรษฐกิจและการศึกษาของประเทศได้มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยีและวัฒนธรรม จากกระแสโลกาภิวัตน์ต่างๆ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้สร้างผลให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อให้เกิดความต้องการกําลังคนที่มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ ทั้งในเชิงทฤษฎีและการประยุกต์เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งในปัจจุบันความต้องการในการศึกษาในระดับบัณทิตศึกษามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงเวลาท่ีผ่านมา จากที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ทางสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงความต้องการและความจําเป็นดังกล่าว จึงได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าว อีกทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสการพัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ในระดับดุษฎีบัณฑิตให้อยู่ในระดับมาตรฐาน

ชื่อหลักสูตร
    ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
    ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Mathematics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
    ภาษาไทย ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
                 ชื่อย่อ ปร.ด. (คณิตศาสตร์)
    ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Doctor of Philosophy (Mathematics)
                 ชื่อย่อ Ph.D. (Mathematics)

วิชาเอก ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
    ประกอบอาชีพในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่
  • อาจารย์ทุกระดับชั้น
  • นักวิจัยในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย
  • นักวิจัยหรือนักวิชาการในสถานประกอบการ
  • ที่ปรึกษางานวิชาการในสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120


02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ) slot deposit pulsa slot slot pulsa deposit pulsa tanpa potongan
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์