หลักสูตร

สาขาคณิตศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์
    ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความต้องการและความจำเป็นในการที่จะขยายโอกาสให้กับผู้ที่มีความสนใจมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทางด้านคณิตศาสตร์ในระดับมหาบัณฑิตให้อยู่ในระดับ มาตรฐานสากล

ชื่อหลักสูตร
    ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
    ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Mathematics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
    ภาษาไทย ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
                 ชื่อย่อ วท.ม. (คณิตศาสตร์)
    ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Master of Science (Mathematics)
                 ชื่อย่อ M.Sc. (Mathematics)

วิชาเอก ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
    ประกอบอาชีพในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่
  • อาจารย์
  • นักวิจัย
  • นักวิชาการ

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120


02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ) slot deposit pulsa slot slot pulsa deposit pulsa tanpa potongan
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์