หลักสูตร

สาขาสถิติประยุกต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถิติประยุกต์
    การที่รัฐบาลเลือกดำเนินนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอุตสาหกรรมที่เน้นการส่งออก ส่งเสริมการลงทุนของต่างชาติและทุนขนาดใหญ่ เน้นการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาในภาคธุรกิจ การเงินการธนาคาร ซึ่งต้องอาศัยข้อมูล สถิติต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ หาข้อสรุป เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจและวางแผน จึงทำให้นักวิชาการทางสถิติเข้ามามีบทบาทต่อวงการต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกับการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการหาข้อสรุปเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้อง ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยหลักวิชาทางสถิติไปประยุกต์ใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

ชื่อหลักสูตร
    ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
    ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Applied Statistics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
    ภาษาไทย ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์)
                 ชื่อย่อ วท.ม. (สถิติประยุกต์)
    ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Master of Science (Applied Statistics)
                 ชื่อย่อ M.Sc. (Applied Statistics)

วิชาเอก ไม่มี

รูปแบบของหลักสูตร
     รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาโท ศึกษา 2 ปี
     ภาษาที่ใช้ หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
     การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
    จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร (แผน ก แบบ ก1) ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
    จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร (แผน ก แบบ ก2 และแผน ข) ไม่น้อยกว่า39

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
    ประกอบอาชีพในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่
  • ทำงานในสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบันต่างๆ
  • ทำงานในหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เช่น สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักเศรษฐกิจการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ฯลฯ
  • ทำงานในบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ เช่น บริษัทวิจัยตลาด ธนาคาร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทให้คำปรึกษา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ฯลฯ
  • ทำงานอื่นๆ ในสถานประกอบการที่มีความต้องการนักวิจัย/นักสถิติ เช่นโรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120


02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ) slot deposit pulsa slot slot pulsa deposit pulsa tanpa potongan
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์