หลักสูตร

สาขาสถิติ
"พื้นฐานแน่น แม่นทฤษฎี มีวิชาโทเด่น เน้นโปรแกรมประยุกต์ บุกตลาดแรงงาน"

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติ
    สถิติศาสตร์เปรียบเสมือนเครื่องมือสำคัญและมีความจำเป็นในการศึกษาวิจัยเกือบ ทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะศาสตร์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูล หรือตัวเลข ดังนั้นหลักการและขั้นตอน การดำเนินงานด้านสถิติจึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ทั้งในชีวิตประจำวัน และสาขาวิชาชีพต่างๆ หลักสูตรนี้ได้มีการปรับปรุงล่าสุด เมื่อปี พ.ศ.2561 ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศในการเพิ่มบุคลากรด้านสถิติที่มีความสามารถด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆในการพัฒนาประเทศและแข่งขันกับนานาประเทศ โดยได้จัดทำตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พร้อมทั้งปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาให้เหมาะสม และทันกับวิทยาการในปัจจุบัน และปรับปรุงวิชาโทคณิตศาสตร์ประกันภัยให้สอดคล้องกับคุณวุฒิวิชาชีพมากขึ้น เพื่อสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสังคมต่อไป

ชื่อหลักสูตร
    ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
    ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Statistics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
    ภาษาไทย ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)
                 ชื่อย่อ วท.บ. (สถิติ)
    ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Statistics)
                 ชื่อย่อ B.Sc. (Statistics)

วิชาเอก ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
    ประกอบอาชีพในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่
  • นักสำรวจ และนักวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตินักวิชาการ
  • นักวิเคราะห์วางแผน วิจัย และประมวลผล
  • โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
  • งานด้านประกันชีวิต และประกันวินาศภัย
  • นักสถิติการศึกษา
  • งานอื่นๆ ที่ต้องใช้สถิติหรือคณิตศาสตร์ เช่น งานด้านการพยากรณ์ การควบคุมคุณภาพสินค้า เป็นต้น

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120


02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ) slot deposit pulsa slot slot pulsa deposit pulsa tanpa potongan
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์