หลักสูตร

สาขาคณิตศาสตร์
"Mathematics is the seed of successful innovation"

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์
    เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนด้านคณิตศาสตร์ ความต้องการของศาสตร์สาขาอื่น ๆ ที่ต้องใช้คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐาน และบุคคลที่ต้องการศึกษาคณิตศาสตร์ในระดับสูง

ชื่อหลักสูตร
    ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
    ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Mathematics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
    ภาษาไทย ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
                 ชื่อย่อ วท.บ. (คณิตศาสตร์)
    ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Mathematics)
                 ชื่อย่อ B.Sc. (Mathematics)

วิชาเอก คณิตศาสตร์การเงิน

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
    ประกอบอาชีพในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่
  • ครู/อาจารย์
  • นักวิชาการ
  • นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
  • นักการธนาคาร
  • เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
  • โปรแกรมเมอร์
  • นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
  • นักวิเคราะห์ความเสี่ยง

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120


02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ) slot deposit pulsa slot slot pulsa deposit pulsa tanpa potongan
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์