หลักสูตร

สาขาคณิตศาสตร์การจัดการ
"วิเคราะห์ได้ วางแผนเป็น ชัดเจนการตัดสินใจ มีอยู่ใน IMMA TU"

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์การจัดการ
    การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศต่างๆในเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญต่อภาคส่วนต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม การเงิน ธุรกิจบริการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษา ดังนั้นระบบการศึกษาในยุคใหม่จึงเน้นไปที่สหวิทยาการ (Interdisciplinary) ที่ส่งเสริมการสร้างฐานเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง สมดุลและสร้างสรรค์ เป็นสำคัญ
    ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้จัดทำหลักสูตรใหม่ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ คือหลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์การจัดการ (Management Mathematics) (เป็นหลักสูตรสองภาษา) ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทยและในอาเซียน เป็นหลักสูตรที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ผสมผสานระหว่างความรู้ทางการวิจัยดำเนินการ (Operations Research) โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ และความรู้ทางเทคโนโลยีการจัดการซึ่งเน้นหลักพื้นฐานทางวิทยาการการจัดการ (Management Science) ตลอดจนเพิ่มทักษะสหวิทยาการและภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานทางด้านการจัดการ โดยเจาะลึกในการจัดระบบและวิเคราะห์การดำเนินการ รวมถึงการตัดสินใจโดยใช้หลักการในเชิงคณิตศาสตร์การจัดการ อีกทั้งสามารถทำงานวิจัยที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการจัดการเพื่อประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ รวมทั้งทางธุรกิจได้ด้วย

ชื่อหลักสูตร
    ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ
    ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Management Mathematics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
    ภาษาไทย ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์การจัดการ)
                 ชื่อย่อ วท.บ. (คณิตศาสตร์การจัดการ)
    ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Management Mathematics)
                 ชื่อย่อ B.Sc. (Management Mathematics)

วิชาเอก ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
    ประกอบอาชีพในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่
  • สายงานด้านวิชาการ: งานวิชาการ งานวิจัยในแผนกการวางแผนและพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  • สายงานด้านโลจิสติกส์: งานด้านโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน ในภาคการขนส่งหรือสายการบิน
  • สายงานด้านอุตสาหกรรม : การวิเคราะห์และจัดระบบการผลิต การจัดการกระบวนการดำเนินงาน (Process flow management)
  • สายงานด้านบริการ: โครงข่ายการสื่อสารข้อมูล(Communication networks) การจัดตารางการทำงาน (Scheduling problems) ของการดำเนินงานในองค์กรต่างๆ อาทิเช่น การจัดตารางการทำงานของลูกเรือในสายการบิน การจัดตารางการหมุนเวียนของคนงาน
  • สายงานธุรกิจด้านการเงิน: การวิเคราะห์งบประมาณ (Capital budgeting) การจัดการรายได้ (Revenue management) การวิเคราะห์การลงทุน (Investment analysis) สายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120


02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ) slot deposit pulsa slot slot pulsa deposit pulsa tanpa potongan
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์