หลักสูตร


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต


ชื่อหลักสูตร
    ภาษาไทย :
    ภาษาอังกฤษ :

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
    ภาษาไทย ชื่อเต็ม
                 ชื่อย่อ
    ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
                 ชื่อย่อ

วิชาเอก

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
    ประกอบอาชีพในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120


02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ) slot deposit pulsa slot slot pulsa deposit pulsa tanpa potongan
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์