หลักสูตร

สาขาวิทยาการประกันภัย
"Actuarial Science at TU, we insure your bright future"

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการประกันภัย
    วิทยาการประกันภัยเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ทางคณิตศาสตร์และสถิติ การวิเคราะห์และจัดการเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ เช่น ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ให้เป็นเหตุเป็นผลในรูปของการเงิน โดยใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ซึ่งในชีวิตประจำวันของเรานั้นเกี่ยวข้องกับ ความไม่แน่นอนและความเสี่ยงภัยอยู่เสมอ คณิตศาสตร์ประกันภัยจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวให้กับตัวบุคคลรวมถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศ
    จากการเปิดเสรีทางสินค้าและบริการ การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่งผลให้เกิดความต้องการบุคลากรประกันภัยที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการประกันภัยจึงสอดคล้องกับความต้องการทรัพยากรบุคคลด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยของทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการพัฒนาประเทศและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ นอกจากน้ียังเป็นการขยายโอกาสให้กับผู้ที่มีความสนใจสายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การประกันชีวิต การประกันวินาศภัย บริษัทให้คำปรึกษาด้านการเงิน เป็นต้น

ชื่อหลักสูตร
    ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย
    ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Actuarial Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
    ภาษาไทย ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการประกันภัย)
                 ชื่อย่อ วท.บ. (วิทยาการประกันภัย)
    ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Actuarial Science)
                 ชื่อย่อ B.Sc. (Actuarial Science)

วิชาเอก ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
    ประกอบอาชีพในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่
  • อาชีพในสายงานด้านประกันชีวิต และประกันวินาศภัย เช่น งานพิจารณารับประกัน งานสินไหมทดแทน
  • นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
  • นักจัดการความเสี่ยง
  • นักวิเคราะห์วางแผน วิจัยและประมวลผล
  • งานอื่นๆ ที่ต้องใช้สถิติหรือคณิตศาสตร์ เช่น งานด้านพยากรณ์

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ)
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์