หลักสูตร

สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
"Solving tomorrow's challenges with Applied Math TU"

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
    หลักสูตรของสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยสามารถผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและการประยุกต์ เพื่อสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่น ๆ ได้อย่างกว้างขวาง ทันสมัยตามยุคโลกาภิวัฒน์ สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มีการนาความรู้เพื่อให้บริการแก่สังคม รวมถึงมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสานึกสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้เป็นอย่างดี

ชื่อหลักสูตร
    ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
    ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Applied Mathematics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
    ภาษาไทย ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
                 ชื่อย่อ วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
    ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Applied Mathematics)
                 ชื่อย่อ B.Sc. (Applied Mathematics)

วิชาเอก ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
    ประกอบอาชีพในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่
  • professor
  • researcher
  • academician
  • programmer
  • systems analyst
  • Insurance
  • computer business
  • bank job
  • Other occupations that use skills in applied mathematics
  • deposit pulsa

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120


02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ) slot deposit pulsa slot slot pulsa deposit pulsa tanpa potongan
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์