เจ้าหน้าที่

+ รายชื่อเจ้าหน้าที่โครงการปกติ
   คุณอภินันท์ ชูหนู
   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
   +66 25644440-59 Ext. 2100-2103 Press 506
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   คุณไชยรัตน์ ไวยลาภ
   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
   +66 (02) 564-4440 - 59 ext 2101 - 3 Press 507
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   คุณศรีเรือน ระย้าเพ็ชร
   นักวิชาการศึกษา
   +66 (02) 564-4440 - 59 ext 2101 - 3 Press 0
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   คุณศิริรัตน์ นิยมศักดิ์
   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
   66 (02) 564-4440 - 59 ext 2101 - 3 Press 206
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   คุณสิริมา สุโพธิ์
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   +66 (02) 564-4440 - 59 ext 2101 - 3 Press 203
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   คุณสมทรง ชอบธรรม
   นักการภารโรง
   +66 (02) 564-4440 - 59 ext 2101 - 3 Press 506, 507
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
+ รายชื่อเจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
   คุณเพ็ญแข เสนาจันทร์
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   66 (02) 564-4440-59 ext 2101-3 Press 210
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   คุณขวัญเรือน จันทรทัต
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   +66 (02) 564-4440-59 ext 2101-3 Press 208
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   คุณมาลัย แก้วกลิ่น
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   +66 (02) 564-4440 - 59 ext 2101 - 3 Press 209
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   คุณสุพัตรา รัตนเดชา
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   66 (02) 564-4440 - 59 ext 2101 - 3 , (02) 564-4440
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   คุณจรัญ ขาวสอาด
   นักการภารโรง
   +66 (02) 564-4440 - 59 ext 2101 - 3 Press 0
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   คุณจันทรกานต์ ยินดีชัย
   นักการภารโรง
   +66 (02) 564-4440 - 59 ext 2101 - 3 Press 0
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   คุณรจนา ปิ่นทอง
   นักการภารโรง
   +66 (02) 564-4440 - 59 ext 2101 - 3 Press 0
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
+ รายชื่อเจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย
   คุณอัญมณีนุช บัวแก้ว
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   +66 (02) 564-4440 - 59 ext 2101 - 3 Press 418
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   คุณอมรกุล เลี้ยงบำรุง
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   66 (02) 564-4440 - 59 ext 2101 - 3 Press 419
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
+ รายชื่อเจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ
   คุณพรทิพย์ บุญมาก
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   +66 (02) 564-4440 - 59 ext 2101 - 3 Press 202
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   คุณศิริพร จบดี
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   +66 (02) 564-4440 - 59 ext 2101 - 3 Press 2119
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120


02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ) slot deposit pulsa slot slot pulsa deposit pulsa tanpa potongan
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์