อาจารย์พิเศษ

+ รายชื่ออาจารย์พิเศษสำหรับสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์ประยุกต์
   Elon Musk
   Statistical Inference; Experimental Designs, A.I.
   +66(02) 564-4440-59 ext 2101-3 Press 105
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
+ รายชื่ออาจารย์พิเศษสำหรับสาขาวิชาสถิติ
   John Fenlon
   Clinical Sales Specialist
   +66(02) 564-4440-59 ext 2101-3 Press 105
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ)
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์