นักศึกษา

+      รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี   โครงการปกติ
คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ
2554 2554
255525552555
255625562556
255725572557
255825582558
255925592559
256025602560
+      รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี   โครงการพิเศษ
คณิตศาสตร์ สถิติ คณิตศาสตร์การจัดการ วิทยาการประกันภัย
2553 2553
2554 2554
2555 2555
2556 2556 2556
2557255725572557
2558255825582558
2559255925592559
2560256025602560
+      รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาโท   โครงการปกติ
คณิตศาสตร์ สถิติประยุกต์
2555
25562556
25572557
25582558
25592559
25602560
+      รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาเอก   โครงการปกติ
สถิติ (หลักสูตรนานาชาติ) คณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
2556
2557
2558 2558
2559 2559
2560 2560

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ)
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์