อ่านข่าวเก่า

Results

Date Headline Type View View as HTML
Date Headline Type View View as HTML
2019-01-24 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างและการใช้ Back End สำหรับสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ข่าวประชาสัมพันธ์ [CLICK] -
2019-01-18 ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติจากพายุโซนร้อนปาบึกภาคใต้ ข่าวทุน/วิจัย [CLICK] -
2019-01-18 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเอกสารวิชาการทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม LATEX ข่าวประชาสัมพันธ์ [CLICK] -
2019-01-17 แสดงความยินดีกับสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ที่ได้รับผลการประเมินคุณภาพ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ติด 1 ใน 3 อันดับแรกของประเทศ ข่าวประชาสัมพันธ์ [CLICK] -
2019-01-10 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วันหยก อติเศรษฐพงศ์ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ข่าวประชาสัมพันธ์ [CLICK] -
2018-12-26 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "Kanagawa University Japanese Language and Culture" ข่าวทุน/วิจัย [CLICK] -
2018-12-18 ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2563 ข่าวทุน/วิจัย [CLICK] -
2018-12-13 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้น ข่าวทุน/วิจัย [CLICK] -
2018-12-12 ประกาศทุนสนับสนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562 ข่าวทุน/วิจัย [CLICK] -
2018-11-28 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 อื่นๆ - [CLICK]

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ)
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์