อ่านข่าวเก่า

Results

Date Headline Type View View as HTML
Date Headline Type View View as HTML
2018-03-13 โครงการทุนสนับสนุนการเขียนตำรา ประจำปี 2561 ข่าวทุน/วิจัย [CLICK] -
2018-03-13 โครงการทุนสนับสนุนการเขียนตำรา ประจำปี 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์ [CLICK] -
2018-03-13 ตารางพบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 กิจกรรมภาควิชา - -
2018-03-13 ขอเชิญเข้าร่วม Workshop ข่าวประชาสัมพันธ์ [CLICK] -
2018-03-08 ขอเชิญนักศึกษาประเมินการสอน ภาคเรียนที่ 2/2560 กิจกรรมภาควิชา [CLICK] -
2018-03-07 บรรยายพิเศษ หัวข้อ On Nilpotent Lie Algebras of Small Breadth ข่าวประชาสัมพันธ์ [CLICK] -
2018-03-07 การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ. 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์ [CLICK] -
2018-03-07 The 7th Undergraduate in Applied Mathematics Conference ข่าวประชาสัมพันธ์ [CLICK] -
2018-03-06 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจภาคบริการ ข่าวประชาสัมพันธ์ [CLICK] -
2018-03-05 โครงการอบรมชิงปฏิบัติการ โปรแกรม Malab & Maple ข่าวประชาสัมพันธ์ [CLICK] -

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ)
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์