• ข่าวประชาสัมพันธุ์
  • ขอเชิญร่วมงาน Samath Games ครั้งที่ 6 ( Link )
  • ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพานักศึกษาดูงาน ( Link )
  • ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อนักคณิตศาสตร์ประกันภัยรุ่นใหม่" ( Link )
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติสอนทบทวนก่อนสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 ( Link )
  • โครงการสอนทบทวนวิชา พีชคณิตนามธรรม 1 (ค.331) ( Link )
 • สมัครงาน
  • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์
  • บริษัท Biosci (Thailand) รับสมัครงานตำแหน่ง Product Specialist
  • ธนาคาร CIMB รับสมัครงานตำแหน่ง Credit risk analytics and MIS ( Link )
  • ธนาคารไทยพาณิชย์รับสมัครงานตำแหน่ง Data analyst
 • ทุนการศึกษา / ทุนวิจัย
  • หลักเกณฑ์การให้ทุนเรียนดี กองทุน ดร.ปกรณ์ ศังขวณิช สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยมเฉพาะวิชา ( Link )
  • ทุนการศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2560
  • ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการประจำปีงบประมาณ 2560 ( Link )
  • ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2560 ( Link )
 • รางวัล
  • สาขาวิชาฯขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.แสงดาว วงค์สาย ที่ได้รับรางวัลประกาศเกรียติคุณ ( Link )
  • สาขาวิชาฯขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัย ประจำปี 2560 ( Link )

กิจกรรม

 • คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาฯ ร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ)
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์