เกี่ยวกับเรา

คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเมศวร์ ฮาชิม
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุปผา ไกรสัย
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุปผา ไกรสัย
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณชญา พัฒนางกูร
ฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวมพร สิทธิมงคล
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

เลขานุการสาขาวิชาฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจี จันทรขจร

ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาฯ

อาจารย์ ดร. บวร คูหิรัญ
ฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ ดร.นันทพัทธ์ ตระกูลไตรพฤกษ์
ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ)
รศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
(หลักสูตรนานาชาติ)
รศ.ดร.วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
รศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเมศวร์ ฮาชิม
หลักสูตรสถิติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจี จันทรขจร
หลักสูตรคณิตศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบา
หลักสูตรวิทยาการประกันภัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัชระ คงนวน
หลักสูตรคณิตศาสตร์การจัดการ

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ)
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์