เกี่ยวกับเรา

คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเมศวร์ ฮาชิม
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุปผา ไกรสัยหัวหน้า
ฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รมิดา ศรีเหรา
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณชญา พัฒนางกูร
ฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวมพร สิทธิมงคล
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาฯ

เลขานุการสาขาวิชาฯ

อาจารย์ ดร.ขจี จันทรขจร
ฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ ดร.นันทพัทธ์ ตระกูลไตรพฤกษ์ฝ่าย
วิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันหยก อติเศรษฐพงษ์

ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเมศวร์ ฮาชิม
หลักสูตรคณิตศาสตร์และสถิติ
รองศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบา
หลักสูตรวิทยาการประกันภัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัชระ คงนวน
หลักสูตรคณิตศาสตร์การจัดการ

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ)
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์