เกี่ยวกับเรา

หลักสูตรที่เปิดสอน

           สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ เปิดสอนทั้งหมด 12 หลักสูตรดังต่อไปนี้

โครงการภาคปกติ
 • ระดับปริญญาตรี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
 • ระดับปริญญาโท
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
 • ระดับปริญญาเอก
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

โครงการภาคพิเศษ
 • ระดับปริญญาตรี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย
 • ระดับปริญญาโท
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120


02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ) slot deposit pulsa slot slot pulsa deposit pulsa tanpa potongan
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์