ยินดีต้อนรับสู่สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข่าวและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างและการใช้ Back End สำหรับสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ (ดูเพิ่ม)
 • ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วันหยก อติเศรษฐพงศ์ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ (ดูเพิ่ม)
 • แสดงความยินดีกับสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ที่ได้รับผลการประเมินคุณภาพ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ติด 1 ใน 3 อันดับแรกของประเทศ (ดูเพิ่ม)
 • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเอกสารวิชาการทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม LATEX (ดูเพิ่ม)

ข่าวทุน / วิจัย

 • ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติจากพายุโซนร้อนปาบึกภาคใต้ (ดูเพิ่ม)
 • รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "Kanagawa University Japanese Language and Culture" (ดูเพิ่ม)
 • ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2563 (ดูเพิ่ม)
 • รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้น (ดูเพิ่ม)
 • ประกาศทุนสนับสนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562 (ดูเพิ่ม)

กิจกรรมภาควิชาฯ

 • ประกาศ ! ห้ามจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่นอกสถานที่ (ดูเพิ่ม)
 • " กิจกรรมเพิ่มเติม" (ดูเพิ่ม)

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ)
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์