S__56074275
S__56074275

NEWS & ACTIVITIES

ขอแสดงความยินดีกับ

ผศ.บุปผา ไกรสัย ได้รับรางวัล “ครูดีเด่น”
ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับ

คุณสุชาติ ฐิติรัตนาภินันท์ ได้รับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2567”

ขอแสดงความยินดีกับ

คุณสุพิชชา สายพรชัย ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น”
ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับ

รศ. ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ

ผศ. ดร.ธีระวัฒน์ สิมมาจันทร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาสถิติศาสตร์

รับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ประจำปีงบประมาณ 2567
รอบที่ 1 ภายในวันที่ 15 มี.ค. พ.ศ. 2567
รอบที่ 2 ภายในวันที่ 15 มิ.ย. พ.ศ. 2567