เปลี่ยนภาษา:  English

NEWS & ACTIVITIES

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 3 จำนวน 356 คน ภาคปกติ : คณิตศาสตร์ม, คณิตศาสตร์ประยุกต์, สถิติ โครงการพิเศษ : สถิติประยุกต์, คณิตศาสตร์การเงิน, คณิตศาสตร์การ, จัดการ, วิทยาการประกันภัย ประกาศผลครั้งที่ 1 วันที่ 18 พ.ค. 56 ประกาศผลครั้งที่ 2 วันที่ 24 พ.ค. 56

รับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปีงบประมาณ 2565
กำหนดการรับสมัคร ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 รายละเอียดการรับสมัคร

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ดร.สุภกุญช์ พนาสวัสดิ์วงศ์
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2564

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ดร.จุมพฏ อินตระกูล
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2564

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ขอแสดงความยินดีกับ

น.ส.รัตติยา วิจาระจักร์ นักศึกษาระดับปริญญาโท
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ญาณิศา ชัยยา ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลลงานวิจัย ระดับดีมาก
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ขอแสดงความยินดีกับ

รศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล
ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลลงานวิจัย ระดับดี ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565