เกี่ยวกับเรา

คณะผู้บริหาร

ผศ.ดร.อดุลย์ แป้นสุวรรณ
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ

ผศ.เบญจมาศ ตุลยนิติกุล
ฝ่ายบริหารและการเงิน
รศ.ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์
ฝ่ายวิชาการ
รศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล
ฝ่ายวิจัย
ผศ.ดร.นันทพัทธ์ ตระกูลไตรพฤกษ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
ผศ.ดร.ชัยณรงค์ เกษามูล
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ สิมมาจันทร์
ฝ่ายการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

เลขานุการสาขาวิชาฯ

รศ.ศิริจันทร์ เวสารัชศาต

ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาฯ

ผศ.ดร.เอื้ออารี บุญเพิ่ม
ฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.วรรณวรัตม์ อันล้ำเลิศ
ฝ่ายประกันคุณภาพ

ประธานหลักสูตร

รศ.ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ)
ผศ.ดร.พัทธ์ชนก ศรีสุรเดชชัย
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
(หลักสูตรนานาชาติ)
ผศ.ดร.บวร คูหิรัญ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ผศ.ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ

รศ.ศิริจันทร์ เวสารัชศาต
สาขาคณิตศาสตร์ (วิชาเอกคณิตศาสตร์การเงิน)
ผศ.เบญจมาศ ตุลยนิติกุล
สาขาสถิติ (วิชาเอกสถิติประยุกต์)
ผศ.ดร.อดุลย์ แป้นสุวรรณ
สาขาคณิตศาสตร์การจัดการ
รศ.ดร.กมล บุษบา
สาขาวิทยาการประกันภัย

Address

Department of Mathematics and Statistics
Faculty of Science and Technology
Thammasat University (Rangsit Center)
99 Moo 18 Klong Nueng, Klong Luang, Pathum Thani 12120

02-5644440-59 (Thammasat University)
Press 2101-2103 (Department)
© 2017 Thammasat University