เกี่ยวกับเรา

คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเมศวร์ ฮาชิม
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุปผา ไกรสัยหัวหน้า
ฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รมิดา ศรีเหรา
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณชญา พัฒนางกูร
ฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวมพร สิทธิมงคล
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาฯ

เลขานุการสาขาวิชาฯ

อาจารย์ ดร.ขจี จันทรขจร
ฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ ดร.นันทพัทธ์ ตระกูลไตรพฤกษ์ฝ่าย
วิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันหยก อติเศรษฐพงษ์

ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเมศวร์ ฮาชิม
หลักสูตรคณิตศาสตร์และสถิติ
รองศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบา
หลักสูตรวิทยาการประกันภัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัชระ คงนวน
หลักสูตรคณิตศาสตร์การจัดการ

Address

Department of Mathematics and Statistics
Faculty of Science and Technology
Thammasat University (Rangsit Center)
99 Moo 18 Klong Nueng, Klong Luang, Pathum Thani 12120

02-5644440-59 (Thammasat University)
Press 2101-2103 (Department)
© 2017 Thammasat University