เกี่ยวกับเรา

คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเมศวร์ ฮาชิม
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุปผา ไกรสัยหัวหน้า
ฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รมิดา ศรีเหรา
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณชญา พัฒนางกูร
ฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวมพร สิทธิมงคล
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

เลขานุการสาขาวิชาฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจี จันทรขจร

ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาฯ

อาจารย์ ดร. บวร คูหิรัญ
ฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ ดร.นันทพัทธ์ ตระกูลไตรพฤกษ์
ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ)
รศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
(หลักสูตรนานาชาติ)
ผศ.ดร.อัจฉรา ปาจีนบูรวรรณ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
รศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเมศวร์ ฮาชิม
หลักสูตรสถิติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจี จันทรขจร
หลักสูตรคณิตศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบา
หลักสูตรวิทยาการประกันภัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัชระ คงนวน
หลักสูตรคณิตศาสตร์การจัดการ

Address

Department of Mathematics and Statistics
Faculty of Science and Technology
Thammasat University (Rangsit Center)
99 Moo 18 Klong Nueng, Klong Luang, Pathum Thani 12120

02-5644440-59 (Thammasat University)
Press 2101-2103 (Department)
© 2017 Thammasat University