เกี่ยวกับเรา

หลักสูตรที่เปิดสอน

           สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ เปิดสอนทั้งหมด 12 หลักสูตรดังต่อไปนี้

โครงการภาคปกติ
 • ระดับปริญญาตรี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
 • ระดับปริญญาโท
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
 • ระดับปริญญาเอก
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

โครงการภาคพิเศษ
 • ระดับปริญญาตรี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย
 • ระดับปริญญาโท
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ

Address

Department of Mathematics and Statistics
Faculty of Science and Technology
Thammasat University (Rangsit Center)
99 Moo 18 Klong Nueng, Klong Luang, Pathum Thani 12120

02-5644440-59 (Thammasat University)
Press 2101-2103 (Department)
© 2017 Thammasat University