สัมมนา คก.340 โครงงานพิเศษ คก.440 ฝึกปฏิบัติงาน คก.352
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ฟอร์มข้อมูลของผู้ควบคุมการฝึกงาน
แผนการดำเนินงาน รายชื่อนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา รายงานสรุปการฝึกงานภาคฤดูร้อน
Structure & Approaches แผนการดำเนินงาน     ปีการศึกษา 2558
รายชื่อนักศึกษาวิชาสัมมนา ประจำภาค 2/2558 แบบฟอร์ม คก.440_1  
รายละเอียดการวัดผล ฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงงาน  
แบบฟอร์ม คก.1 ตารางสอบโครงงาน  
แบบฟอร์ม คก.2 ข้อปฏิบัติในการนำเสนอโครงงาน  
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม คก.2 แบบฟอร์ม คก.440-3  
ตัวอย่างรายงานฉบับส่งกรรมการก่อนสอบ แบบฟอร์ม คก.440-4  
ตารางสอบนำเสนอหัวข้อสัมมนา ตัวอย่างรายงานฉบับสมบูรณ์  
แบบประเมินผลการสอบนำเสนอ ตัวอย่างโปสเตอร์  
ข้อแนะนำในการทำ Presentation นำเสนอวันสอบ แบบประเมินผลการนำเสนอโครงงานแบบโปสเตอร์  
ตัวอย่าง Presentation    ตัวอย่างที่ 1        ตัวอย่างที่ 2    
รายชื่อหัวข้อสัมมนา คก.340 ปีการศึกษา 2558    
ตารางสอบวิชาสัมมนา