สัมมนา คก.340 โครงงานพิเศษ คก.440 ฝึกปฏิบัติงาน คก.352
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ฟอร์มข้อมูลของผู้ควบคุมการฝึกงาน
แผนการดำเนินงาน รายชื่อนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา รายงานสรุปการฝึกงานภาคฤดูร้อน
Structure & Approaches แผนการดำเนินงาน     ปีการศึกษา 2558
รายชื่อนักศึกษาวิชาสัมมนา ประจำภาค 2/2558 ตารางสอบนำเสนอโครงร่างหัวข้อโครงงาน  
รายละเอียดการวัดผล แบบเสนอโครงร่างหัวข้อโครงงาน (แบบฟอร์ม คก.440-1)  
แบบฟอร์ม คก.1 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงงาน (แบบฟอร์ม คก.440-2)  
แบบฟอร์ม คก.2 แบบประเมินผลการนำเสนอโครงงาน (แบบฟอร์ม คก.440-3 (สำหรับกรรมการสอบ))  
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม คก.2 แบบประเมินผลการนำเสนอโครงงาน (แบบฟอร์ม คก.440-4 (สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา))  
ตัวอย่างรายงานฉบับส่งกรรมการก่อนสอบ แบบประเมินผลการนำเสนอโครงงานแบบโปสเตอร์ (แบบฟอร์ม คก.440-5)  
ตารางสอบนำเสนอหัวข้อสัมมนา ตัวอย่างรายงานฉบับสมบูรณ์  
แบบประเมินผลการสอบนำเสนอ ตัวอย่างโปสเตอร์  
ข้อแนะนำในการทำ Presentation นำเสนอวันสอบ    
ตัวอย่าง Presentation    ตัวอย่างที่ 1        ตัวอย่างที่ 2    
รายชื่อหัวข้อสัมมนา คก.340 ปีการศึกษา 2558    
ตารางสอบวิชาสัมมนา