แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย
 ทุนภายใน ภายนอก มธ.
 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์

 บทสัมภาษณ์ อาจารย์เจ้าของรางวัลนักวิจัยยอดเยี่ยมรุ่นเยาว์ ปี 2556  ผศ.ดร.บัญญัติ สร้อยแสง