Language : ภาษาไทย |
 
Updated : 3-03-2015
  


> โครงการ “การอบรมปฏิบัติการการใช้โปรแกรม LATEX”
> TU Open House 2013 วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2556
> งานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๖ รองศาสตราจารย์ ปารมี เหรียญกิตติวัฒน์ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖
> เสวนาวิชาการเรื่อง “The Joy of Principal Bundles” โดย Professor Piotr M. Hajac จาก University of Warsaw and IMPAN ประเทศโปแลนด์ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖
> สัมมนาประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
วันที่ ๓๐ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๕๖
> SAMATH NIGHT ครั้งที่ ๑๒ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
> โครงการพานักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติศึกษาดูงาน วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
> โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม GSPสำหรับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ใน
ระดับมัธยมศึกษาวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖

> เสวนาวิชาการ “ทำอย่างไรจึงได้เป็นนักวิจัยดีเด่นรุ่นใหม่” วันที่ ๘สิงหาคม ๒๕๕๖
> งานเลี้ยงแสดงความยินดี ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
และผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

> โครงการใกล้ชิดศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖
> โครงการพัฒนานักศึกษา ออกกำลังกายสมอง พัฒนาศักยภาพ วันที่ ๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
> พิธีไหว้ครูภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
> เสวนาวิชาการเรื่อง “Adaptive resampling for detecting the presence of
significant predictors” โดย Professor Ian McKeague จาก Columbia University
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖

> โครงการใกล้ชิดศิลปวัฒนธรรม ธรรมมะกับการเรียน วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

> ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี และพบผู้ปกครอง ประจำปี ๒๕๕๖
วันที่ ๒๗พฤษภาคม ๒๕๕๖

> เสวนาวิชาการเรื่อง “Numerical Integration with Wang-Landau Sampling”
โดย Prof. David P. Landau จาก University of Georgia วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ รายละเอียด
> สัมมนาภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ประจำปี ๒๕๕๖   วันที่ ๒๐-๒๒ เมษายน ๒๕๕๖
> สัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ ภาค ๒/๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๖
> โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม SAS สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
> โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม R ในการวิจัยทางด้านสถิติ
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
> โครงการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖
> งานทำบุญภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
> กีฬา SAMATH GAME ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖
> โครงการเตรียมความพร้อม ONET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖
> โครงการบริการวิชาการเรื่อง "การจัดการศึกษาและการสอบวัดคุณสมบัติ ระดับปริญญาเอกแนวใหม่"
โดย Professor Dr. John Borkowski
เอกสารแนบ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
> งานปัจฉิมนิเทศ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖
> งานปีใหม่ “Living in Green” ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖
> โครงการค่ายคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๔ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๖
> สัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ ภาค ๒/๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๖

 
   
home | e-mail | e-office

© 2006 Department of Mathematics and Statistics, Faculty of Science and Technology,
Thammasat University.
All rights reserved.