เจ้าหน้าที่

+ รายชื่อเจ้าหน้าที่โครงการปกติ
   คุณอภินันท์ ชูหนู
   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
   +66 25644440-59 Ext. 2100-2103 Press 506
See More . . .
   คุณไชยรัตน์ ไวยลาภ
   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
   +66 (02) 564-4440 - 59 ext 2101 - 3 Press 507
See More . . .
   คุณศรีเรือน ระย้าเพ็ชร
   นักวิชาการศึกษา
   +66 (02) 564-4440 - 59 ext 2101 - 3 Press 0
See More . . .
   คุณศิริรัตน์ นิยมศักดิ์
   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
   +66 (02) 564-4440 - 59 ext 2101 - 3 Press 206
See More . . .
   คุณสิริมา สุโพธิ์
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   +66 (02) 564-4440 - 59 ext 2101 - 3 Press 203
See More . . .
   คุณสมทรง ชอบธรรม
   นักการภารโรง
   +66 (02) 564-4440 - 59 ext 2101 - 3 Press 506, 507
See More . . .
+ รายชื่อเจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
   คุณเพ็ญแข เสนาจันทร์
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   +66 (02) 564-4440-59 ext 2101-3 Press 210
See More . . .
   คุณขวัญเรือน จันทรทัต
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   +66 (02) 564-4440-59 ext 2101-3 Press 208
See More . . .
   คุณมาลัย แก้วกลิ่น
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   +66 (02) 564-4440 - 59 ext 2101 - 3 Press 209
See More . . .
   คุณสุพัตรา รัตนเดชา
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   +66 (02) 564-4440 - 59 ext 2101 - 3 Press 207
See More . . .
   คุณจรัญ ขาวสอาด
   นักการภารโรง
   +66 (02) 564-4440 - 59 ext 2101 - 3 Press 0
See More . . .
   คุณจันทรกานต์ ยินดีชัย
   นักการภารโรง
   +66 (02) 564-4440 - 59 ext 2101 - 3 Press 0
See More . . .
   คุณรจนา ปิ่นทอง
   นักการภารโรง
   +66 (02) 564-4440 - 59 ext 2101 - 3 Press 0
See More . . .
+ รายชื่อเจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย
   คุณอัญมณีนุช บัวแก้ว
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   +66 (02) 564-4440 - 59 ext 2101 - 3 Press 418
See More . . .
   คุณอมรกุล สินประวุธฒ
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   +66 (02) 564-4440 - 59 ext 2101 - 3 Press 419
See More . . .
+ รายชื่อเจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ
   คุณพรทิพย์ บุญมาก
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   +66 (02) 564-4440 - 59 ext 2101 - 3 Press 202
See More . . .
   คุณศิริพร จบดี
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   +66 (02) 564-4440 - 59 ext 2101 - 3 Press 2119
See More . . .

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ)
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์