อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ

+ รายชื่ออาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์ประยุกต์
   อ. รวินทร์ ยังน้อย
   N/A
   (02) 564-4440-59 Ext 2101-2103 Press 404
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   อ. สายตุลา ณ ระนอง
   N/A
   (02) 564-4440-59 Ext 2101-2103 Press 301
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
+ รายชื่ออาจารย์ประจำสาขาวิชาสถิติ
   อ. กานต์ณัฐ ณ บางช้าง
   Applied Statistics; Mathematical Statistics; Regression Analysis
   (02) 564-4440-59 Ext 2101 - 3 Press 101
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ)
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์