อาจารย์ศูนย์ลำปาง

+ รายชื่ออาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์ประยุกต์
   อ. ดร. จุมพฏ อินตระกูล
  
   -
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   ผศ. ดร. วรเวทย์ ลีลาอภิรดี
   Optimization under Uncertainty; Operations Research
   (05) 426-8701-8 Ext 5624
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
   อ. ดร. อรุณวรรณ สืบศรีวิชัย
   Graph Theory; Combinatorial Optimization
   (05) 426-8701-8 Ext 5624
See More . . .    |      Copy Details Link to Clipboard
+ รายชื่ออาจารย์ประจำสาขาวิชาสถิติ

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ)
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์