ใบคำสั่งแต่งตั้ง

  • รายการใบคำสั่งแต่งตั้ง
    • 2018-03-16 : กรรมการจัดโครงการนำนักศึกษาไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกาาระดับปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 7 (The 7th UAMC 2018) ( Link )
    • 2018-03-09 : 61_1.ทำบุญสาขาวิชาฯ ( Link )

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ)
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์