ส่วนของนักศึกษา

สัมมนาและโครงงานพิเศษ

วิชาโครงงานพิเศษ 1 (ส.494) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง แบบ APA
แผนการสอน
แผนการดำเนินงาน
แบบฟอร์ม ก.1 และ แบบฟอร์ม ก.2
ผลการพิจารณาหัวข้อ ST 494 ภาคปกติ, ภาคพิเศษ
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า
รูปแบบรายงาน Cover, Detail, References, Text
แบบฟอร์มการส่งงานฉบับร่าง
ตารางสอบโครงงานพิเศษ 1 ภาคปกติ ภาคพิเศษ
แบบฟอร์มการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
ผลการพิจารณาหัวข้อ ST494 ภาคปกติ, ภาคพิเศษ
วิชาโครงงานพิเศษ 2 (ส.495) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
แผนการสอน
แผนการดำเนินงาน
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า
แบบเสนอโครงร่างหัวข้อโครงงานพิเศษ (ฉบับย่อ) แบบฟอร์ม ข1
แบบเสนอโครงร่างหัวข้อโครงงานพิเศษ (ฉบับสมบูรณ์) แบบฟอร์ม ข2
แบบฟอร์มการส่งรายงานฉบับร่าง แบบฟอร์ม ข3
แบบฟอร์มการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ แบบฟอร์ม ข4
รูปแบบรายงาน Cover, Details
ตารางสอบ ส.495 โครงงานพิเศษ 2
กำหนดการจัดกิจกรรมโครงงานสัมมนาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559
ตัวอย่างรูปแบบบทคัดย่อและโปสเตอร์
ผลการพิจารณาหัวข้อ ST495
วิชาโครงงานพิเศษ 1 (ส.494) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
แบบฟอร์มการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
รูปแบบรายงาน Cover, Details, References, Text
แบบฟอร์มการส่งรายงานฉบับร่าง
ตารางสอบโครงงานพิเศษ 1 ภาคปรกติ, ภาคพิเศษ
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า
แบบฟอร์ม ก.1 และ แบบฟอร์ม ก.2
แผนการสอน
แผนการดำเนินงาน
วิชาโครงงานพิเศษ 2 (ส.495) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
แผนการสอน
แผนการดำเนินงาน
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า
แบบเสนอโครงร่างหัวข้อโครงงานพิเศษ (ฉบับย่อ) แบบฟอร์ม ข1
แบบเสนอโครงร่างหัวข้อโครงงานพิเศษ (ฉบับสมบูรณ์) แบบฟอร์ม ข2
แบบฟอร์มการส่งรายงานฉบับร่าง แบบฟอร์ม ข3
แบบฟอร์มการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ แบบฟอร์ม ข4
รูปแบบรายงน Cover , Details
ตารางสอบ ส.495 โครงงานพิเศษ 2
กำหนดการจัดกิจกรรมโครงงานสัมมนาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558
ตัวอย่างรูปแบบบทคัดย่อและโปสเตอร์
รายชื่อผลงานโครงงานสัมมนาวิชาการ (ปัญหาพิเศษของนักศึกษา) ประจำปี 2558
รายชื่อวิชาโครงงานพิเศษ 1 (ส.494)
วิชาโครงงานพิเศษ 1 (ส.494) ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
วิชาโครงงานพิเศษ 1 (ส.494) ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
วิชาโครงงานพิเศษ 1 (ส.494) ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
วิชาโครงงานพิเศษ 1 (ส.494) ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
วิชาโครงงานพิเศษ 1 (ส.494) ประจำภาคเรียนที่ 1/2556
วิชาโครงงานพิเศษ 1 (ส.494) ประจำภาคเรียนที่ 1/2555
วิชาโครงงานพิเศษ 1 (ส.494) ประจำภาคเรียนที่ 1/2554
รายชื่อวิชาโครงงานิเศษ 2 (ส.495)
วิชาโครงงานพิเศษ 2 (ส.495) ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
วิชาโครงงานพิเศษ 2 (ส.495) ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
วิชาโครงงานพิเศษ 2 (ส.495) ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
วิชาโครงงานพิเศษ 2 (ส.495) ประจำภาคเรียนที่ 2/2556
วิชาโครงงานพิเศษ 2 (ส.495) ประจำภาคเรียนที่ 2/2555
วิชาโครงงานพิเศษ 2 (ส.495) ประจำภาคเรียนที่ 2/2554
วิชาโครงงานพิเศษ 2 (ส.495) ประจำภาคเรียนที่ 2/2553
วิชาโครงงานพิเศษ 2 (ส.495) ประจำภาคเรียนที่ 2/2552
วิชาโครงงานพิเศษ 2 (ส.495) ประจำภาคเรียนที่ 2/2551
วิชาโครงงานพิเศษ 2 (ส.495) ประจำภาคเรียนที่ 2/2550

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ)
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์