ค.462
วิชาโครงงานพิเศษ ค.462 และ คป.452
แผนการดำเนินงาน แม่แบบรายงานโครงงานพิเศษ
หลักเกณฑ์ ข้อบังคับและวิธีการประเมินผล หัวข้อโครงงานเก่า
ขอบเขตรูปแบบโครงงานพิเศษ รายชื่อกลุ่มนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา
 
แบบเสนอหัวข้อโครงงาน (ค.6/คป.6) แบบประเมินผลการนำเสนอหัวข้อโครงงาน
แบบรายงานความก้าวหน้าโครงงาน (ค.7/คป.7) แบบประเมินผลการนำเสนอโครงงานแบบบรรยาย (ค.9/คป.9)
แบบรายงานส่งผลงานเพื่อนำเสนอแบบโปสเตอร์ (ค.8/คป.8) แบบประเมินผลการนำเสนอโครงงานแบบโปสเตอร์ (ค.10/คป.10)
 
ตารางการนำเสนอหัวข้อโครงงาน คำชี้แจงในการนำเสนอโครงงานแบบโปสเตอร์
รายชื่อกรรมการนำเสนอหัวข้อโครงงาน รหัสโปสเตอร์
ประกาศผลการสอบหัวข้อโครงงาน
 
ตารางการนำเสนอโครงงานแบบบรรยาย
รายชื่อกรรมการนำเสนอโครงงานแบบบรรยาย
ประกาศผลการนำเสนอโครงงานแบบบรรยาย
 
ประกาศผลการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ)
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์