ค.462
วิชาโครงงานพิเศษ ค.462 และ คป.452
แผนการดำเนินงาน แม่แบบรายงานโครงงานพิเศษ
หลักเกณฑ์ ข้อบังคับและวิธีการประเมินผล หัวข้อโครงงานเก่า
ขอบเขตรูปแบบโครงงานพิเศษ รายชื่อกลุ่มนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา
 
แบบเสนอหัวข้อโครงงาน (ค.6/คป.6)
แบบรายงานความก้าวหน้าโครงงาน (ค.7/คป.7)
 
 
ตารางการนำเสนอหัวข้อโครงงาน
รายชื่อกรรมการนำเสนอหัวข้อโครงงาน
ประกาศผลการสอบหัวข้อโครงงาน
 
ตารางการนำเสนอโครงงานแบบบรรยาย
รายชื่อกรรมการนำเสนอโครงงานแบบบรรยาย
ประกาศผลการนำเสนอโครงงานแบบบรรยาย
 
ประกาศผลการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ)
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์