ติดต่อเรา

ที่อยู่: สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1
Website: http://math.sci.tu.ac.th
โปรแกรม TEL 02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ)
Facebook
โครงการปริญญาตรีภาคปกติ
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
- สาขาวิชาสถิติ
กด 205 (คุณศรีเรือน) Mathstat TU
โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
- สาขาวิชาสถิต
กด 210 (คุณเพ็ญแข) Mathstat TU
- สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย กด 419 (คุณภัทราจิตร) Actuarial Science, Thammasat University
โครงการปริญญาตรีควบปริญญาโท
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ กด 202 (คุณพรทิพย์) IMMA Thammasat
โครงการบัณฑิตศึกษา
กด 209 (คุณมาลัย) Mathstat TU
แผนที่ (อาคารหมายเลข 22)

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ)
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์