ยินดีต้อนรับสู่สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข่าวและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขอเชิญร่วมงาน Samath Games ครั้งที่ 6 (ดูเพิ่ม)
  • ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพานักศึกษาดูงาน (ดูเพิ่ม)
  • ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อนักคณิตศาสตร์ประกันภัยรุ่นใหม่" (ดูเพิ่ม)
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติสอนทบทวนก่อนสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 (ดูเพิ่ม)
  • โครงการสอนทบทวนวิชา พีชคณิตนามธรรม 1 (ค.331) (ดูเพิ่ม)

ข่าวทุน / วิจัย

  • หลักเกณฑ์การให้ทุนเรียนดี กองทุน ดร.ปกรณ์ ศังขวณิช สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยมเฉพาะวิชา (ดูเพิ่ม)

กิจกรรมภาควิชาฯ

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มีนาคม 2559 (ดูเพิ่ม)
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 (ดูเพิ่ม)
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มกราคม 2559 (ดูเพิ่ม)
  • " กิจกรรมเพิ่มเติม" (ดูเพิ่ม)

ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

02-5644440-59 (ธรรมศาสตร์)
ต่อ 2101-2103 (สาขาวิชาฯ)
© 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์