tu.jpg      math.png        siit.png            

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ  สาขาคณิตศาสตร์การจัดการ

หลักสูตรปริญญาตรีควบโท

ความร่วมมือระหว่าง
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และ

ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการ   สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ความเป็นมา : ความน่าสนใจ

     การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศต่างๆในเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญต่อภาคส่วนต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรม การเงิน ธุรกิจบริการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษา ดังนั้นระบบการศึกษาในยุคใหม่จึงเน้นไปที่สหวิทยาการ(Interdisciplinary) ที่ส่งเสริมการสร้างฐานเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง สมดุลและสร้างสรรค์ เป็นสำคัญ

     ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้จัดทำหลักสูตรใหม่ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ คือหลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์การจัดการ (Management Mathematics) (เป็นหลักสูตรสองภาษา) ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทยและในอาเซียน เป็นหลักสูตรที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ผสมผสานระหว่างความรู้ทางการวิจัยดำเนินการ(Operations Research) โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ และความรู้ทางเทคโนโลยีการจัดการซึ่งเน้นหลักพื้นฐานทางวิทยาการการจัดการ (Management Science) ตลอดจนเพิ่มทักษะสหวิทยาการและภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานทางด้านการจัดการ โดยเจาะลึกในการจัดระบบและวิเคราะห์การดำเนินการ รวมถึงการตัดสินใจโดยใช้หลักการในเชิงคณิตศาสตร์การจัดการ  อีกทั้งสามารถทำงานวิจัยที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านการจัดการเพื่อประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ รวมทั้งทางธุรกิจได้ด้วย

 

แนวทางอาชีพ

1.       สายงานด้านวิชาการ: งานวิชาการ งานวิจัยในแผนกการวางแผนและ
พัฒนาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

2.  สายงานด้านโลจิสติกส์: งานด้านโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน ในภาคการ
ขนส่งหรือสายการบิน

3.  สายงานด้านอุตสาหกรรม : การวิเคราะห์และจัดระบบการผลิต  การจัด
การกระบวนการดำเนินงาน(
Process flow management)

4.  สายงานด้านบริการ: โครงข่ายการสื่อสารข้อมูล(Communication networks)
การจัดตารางการทำงาน (
Scheduling problems) ของการดำเนินงาน
ในองค์กรต่างๆ อาทิเช่น การจัดตารางการทำงานของลูกเรือในสายการบิน
การจัดตารางการหมุนเวียนของคนงาน

5.  สายงานธุรกิจด้านการเงิน: การวิเคราะห์งบประมาณ (Capital budgeting)
การจัดการรายได้ (
Revenue management) การวิเคราะห์การลงทุน
(Investment analysis) สายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

 

ปรัชญาและปณิธาน

          มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และผลิตบัณฑิตทางด้านคณิตศาสตร์การจัดการที่
มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง  
มีคุณธรรม จริยธรรม ที่สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และตอบสนองต่อการพัฒนาของประเทศ

 

หลักสูตรการศึกษาปริญญาตรีควบโท 5 ปีการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

 

หลักสูตรปริญญาตรี : รวมตลอดหลักสูตร   129   หน่วยกิต

 

1) วิชาศึกษาทั่วไป             30   หน่วยกิต

(มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และ ภาษา เช่น  สังคมกับเศรษฐกิจ การตลาดเบื้องต้น การจัดการเบื้องต้น กฎหมายเบื้องต้น หน้าที่พลเมือง ภาษา
อังกฤษสำหรับธุรกิจ  เป็นต้น
)

 

2) วิชาเฉพาะ                    93  หน่วยกิต

    2.1)  พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      24   หน่วยกิต

(เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา แคลคูลัส การโปรแกรม คอมพิวเตอร์ เป็นต้น)      

     2.2)  วิชาบังคับ              42   หน่วยกิต

(เช่น คณิตศาสตร์ สถิติ การวิจัยดำเนินการสำหรับการจัดการ การตัดสินใจและ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเบื้องต้น  เทคนิคการหาคำตอบที่ดีที่สุด
วิธีวิจัยเบื้องต้น
ในเทคโนโลยีการจัดการ  เป็นต้น
)

     2.3) วิชาเลือก        ไม่น้อยกว่า         27   หน่วยกิต

(เช่น เทคโนโลยีการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  การจัดการ

คุณภาพ  การจัดการการ ดำเนินการ  การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
การจัดการสินค้าคงคลังและการผลิต เป็นต้น)

 

3) วิชาเลือกเสรี          6  หน่วยกิต

หลักสูตรปริญญาโท:    รวมตลอดหลักสูตร       39 หน่วยกิต

เป็นการศึกษาแบบแผน   แบบ ก1 ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์(งานวิจัยทางด้าน
คณิตศาสตร์การจัดการภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์โดยจะครอบคลุมจริยธรรมในการทำงานวิจัย การเขียน และการนำ
เสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
)

 

 การคัดเลือกผู้สมัคร

  

  ระดับปริญญาตรี : รับนักศึกษา 60 คนต่อปีการศึกษา

    การคัดเลือก แบ่งออกเป็น 2 รอบ

   รอบที่ 1 รับนักศึกษาจำนวน 30 คน 

    เกณฑ์การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจาก 2 ข้อต่อไปนี้

1.   คะแนน GAT PAT1 PAT2 โดยคะแนนทั้งสามส่วนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า   

      25 % คิดค่าน้ำหนัก 65 %

            GAT                10 %

            PAT1              35 %

            PAT2              20 %

         2.  คะแนน O-Net รหัสวิชา 01-05 (โดยคะแนนทั้งหมด 5 วิชาเฉลี่ย

             ไม่ต่ำกว่า 25 %) คิดค่าน้ำหนัก 35 %

   รอบที่  2 รับนักศึกษาจำนวน 30 คน

     เกณฑ์การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจากคะแนน    

     การสอบข้อเขียนในวิชาพื้นฐาน ดังต่อไปนี้

                      ภาษาอังกฤษ                 35 %

                      คณิตศาสตร์                  35 %

          วิทยาศาสตร์(เคมี ฟิสิกส์)          30 %

 

  คุณสมบัติผู้สมัคร

   ระดับปริญญาตรี :

1.      สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2.      มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2540 ข้อ 7

  

   ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

    ระดับปริญญาตรี ประมาณ     378,000    บาท

    ระดับปริญญาโท ประมาณ     250,000    บาท

    (ในระดับปริญญาโทมีทุนการศึกษา)

 

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบที่ 1 (ใช้คะแนน GAT, PAT1, PAT2, O-Net )

ยื่นใบสมัคร พร้อมคะแนนทางเว็บไซต์และ        1 มี.-22 เม.ย 2556

ชำระค่าสมัคร (500 บาท) ผ่านธนาคาร                 

ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์                                   24 เม.ย.2556

 

รอบที่ 2 (สอบข้อเขียน)

ยื่นใบสมัครทางเว็บไซต์และชำระค่าสมัคร       1 มี..-16 พ.ค.2556

(500 บาท) ผ่านธนาคาร                               

ประกาศผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน                                    17 พ.ค. 2556

สอบข้อเขียน                                                               19 พ.ค. 2556

ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์                                 20 พ.ค. 2556

สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย                                       21 พ.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษา                               22 พ.ค. 2556

รายงานตัว ชำระค่าธรรมเนียม                

พร้อมรับแจกคู่มือ                                          23, 27-30 .. 2556

 

 

 

สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย                                  25 เม.ย.2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษา                         26 เม.ย.2556

รายงานตัว พร้อมชำระค่าธรรมเนียม               29-30 เม.ย.2556

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ พร้อมแจกคู่มือ           14-17 พ.ค.2556

 

สอบถามรายละเอียด:

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  อาคารบรรยายรวม 3 ชั้น 2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์รังสิต  อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120

โทร. 02-5644440-59 ต่อ 2100-2103 กด 207

มือถือ : 089-072-1185

แฟ็กซ์ 02-5644489

Email address: imma@mathstat.sci.tu.ac.th

เว็บไซต์ของภาควิชา ฯ http://math.sci.tu.ac.th