รับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนขาออก (Outbound) ประจำปีงบประมาณ 2564

เงื่อนไขการสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนขาออก ประจำปีงบประมาณ 2564

1.    วงเงินค่าใช้จ่ายตามจริง ไม่เกิน 50000 บาท
2.    นักศึกษาต้องทำวิจัยหรือกิจกรรมวิชาการในสถาบันหรือหน่วยงานในต่างประเทศที่มีความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกันกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์
3.    นักศึกษาต้องนำหลักฐานการเบิกจ่ายมาดำเนินการที่งานบริหารและการคลังของคณะ ภายใน 15 วันนับแต่วัน เดินทางถึงประเทศไทย
4.    นักศึกษาต้องกลับถึงประเทศไทยภายในวันที่ 1 กันยายน 2564
5.    เป็นนักศึกษาของโครงการปกติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6.    ผู้สมัครในระดับปริญญาตรี ต้องมี GPA ไม่น้อยกว่า 2.50 และในระดับปริญญาโทหรือเอก ต้องมี GPA ไม่น้อยกว่า 3.25
7.    ในกรณีที่ผู้รับทุนรับทุนซ้ำซ้อนกับทุนอื่นที่มีเงื่อนไขการให้ทุนในลักษณะคล้ายกัน ให้อยู่ในดุลพินิจของ คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ของคณะฯ เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม
8.    ผู้รับทุนต้องรายงานผลลัพธ์และเข้าร่วมกิจกรรมทำประโยชน์ให้แก่คณะหรือสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ภายในปี 2564
9.    การแลกเปลี่ยนต้องเป็นไปตามประกาศการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับล่าสุด
10.    ผู้รับทุนที่มีหน่วยกิตครบสามารถสำเร็จการศึกษาได้หลังการไปแลกเปลี่ยน ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีก 1 ภาคการศึกษา
11.    การพิจารณาผู้สมัครในรอบที่ 2 ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่เหลือ และอยู่ในดุลพินิจของกรรมการ

เอกสารประกอบการสมัคร
1.    ใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://iac.sci.tu.ac.th
2.    สำเนาใบ transcript
3.    สำเนาในรายงานคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
4.    แผนการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการหรือวิจัย
5.    สำเนาคำร้องหรือเอกสารการได้รับอนุมัติหัวข้อหรือเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี)
6.    เอกสารยืนยันการติดต่อประสานงานและหนังสือตอบรับจากอาจารย์ชาวต่างประเทศ
7.    เอกสารยินยอมจากผู้ปกครองในการเข้าร่วมโครงการ

กำหนดการรับสมัคร
ส่งใบสมัครมาที่ nantapath@mathstat.sci.tu.ac.th ตามรอบการสมัครต่อไปนี้
1.    รอบที่ 1 ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
2.    รอบที่ 2 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564