ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณ ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา "คุณสุพิชชา สายพรชัย"

คุณสุพิชชา สายพรชัย ศิษย์เก่าปริญญาโท สาขาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บุตรสาวและตัวแทนของ ดร.ปกรณ์ ศังขวณิช)
     มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ แป้นสุวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
เพื่อสบทบกองทุน ดร.ปกรณ์ ศังขวณิช ในพิธีไหว้ครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 พร้อมมอบทุนรางวัลเรียนดีและทุนขาดแคลนทุนทรัพย์
เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ โดยการมอบทุนดังกล่าวปีการศึกษาละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยได้มอบทุนอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นมา

สำหรับความเป็นมาของกองทุน ดร.ปกรณ์ ศังขวณิช
      กล่าวโดยสังเขปดังนี้  คุณสุพิชชา สายพรชัย (ชื่อเดิม รัชดา ศังขวณิช) หลังจากจบการศึกษาสถิติศาสตรบัณฑิตจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ได้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ เมื่อปีการศึกษา 2545 และสำเร็จการศึกษาเมื่อปีการศึกษา 2546 จากนั้นคุณสุพิชชา ได้นำองค์ความรู้ทางสถิติศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาทางธุรกิจของครอบครัวที่ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์จนธุรกิจเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี ดร.ปกรณ์ ศังขวณิช จึงเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาในวิชา
ทางคณิตศาสตร์และสถิติ จึงดำริจัดตั้ง “กองทุน ดร.ปกรณ์ ศังขวณิช” และมอบทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นมา
นอกจากนั้นทางสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ได้มอบโล่รางวัลให้กับ คุณสุพิชชา สายพรชัย ในฐานะที่เป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสาขาวิชาฯ ประจำปี 2562 อีกด้วย