กำหนดลงทะเบียนพร้อมชำระเงิน สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

 • โครงการภาคปกติ
  ชั้นปีที่ 1 ลงทะเบียน 5 - 6 ส.ค. 63
  ชำระเงินภายใน 7 ส.ค. 63
  ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ลงทะเบียน 23 - 27 มิ.ย. 63
  ชำระเงินภายใน 28 มิ.ย. 63
 • โครงการพิเศษ
  ชั้นปีที่ 1 ลงทะเบียน 3 - 4 ส.ค. 63
  ชำระเงินภายใน 3 - 5 ส.ค. 63
  ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ลงทะเบียนพร้อมชำระเงิน
  7 - 10 ก.ค. 63