ทุนการศึกษา และ โครงการ

ทุนต่างๆ

- ทุน Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED)
   ส่งเอกสารที่คณะต้นสังกัดเพื่อให้คณะส่งต่อไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
- ทุนสนับสนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบบประมาณ 2562
   หมดเขต วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
- ทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ประจำปีการศึกษา 2562 
   ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 21 กุมภาพันธ์ 2562
- ทุนสนับสนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1
   ยื่นเอกสารการสมัครที่สาขาวิชาฯ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2563
   กำหนดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 8 มีนาคม 2562
- ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2563
   ส่งใบสมัครไปยังมูลนิธิ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 22 เมษายน 2562

โครงการ
- โครงการ "Kanagawa University Japanese Language and Culture
   หมดเขต 5 มีนาคม 2562
- โครงการฝึกงาน ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2562
   เอกสารยื่นตามที่คณะกำหนด เพื่อถึงกองวิเทศสัมพันธ์ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
- 2019 SUMMER INTERNSHIP SCHOLARSHIP