รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต 

หลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ

    1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์

รอบที่ 3 รับตรงร่วม    รับสมัคร 9-13 พ.ค. 61  จำนวน  35  คน

รอบที่ 4 Admission  รับสมัคร 6-10 มิ.ย. 61  จำนวน  10  คน

    2 สาขาวิชาสถิติ  วิชาเอกสถิติ

รอบที่ 3 รับตรงร่วม    รับสมัคร 9-13 พ.ค. 61  จำนวน  45  คน

รอบที่ 4 Admission  รับสมัคร 6-10 มิ.ย. 61  จำนวน  10  คน

    3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

รอบที่ 3 รับตรงร่วม    รับสมัคร 9-13 พ.ค. 61  จำนวน  35  คน

รอบที่ 4 Admission  รับสมัคร 6-10 มิ.ย. 61  จำนวน  5  คน

 

 

หลักสูตรปริญญาตรีภาคพิเศษ

    1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ

รอบที่ 3 รับตรงร่วม    รับสมัคร 9-13 พ.ค. 61  จำนวน  40  คน

รอบที่ 4 Admission  รับสมัคร 6-10 มิ.ย. 61  จำนวน  10  คน

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ  รับสมัคร 6-13 ก.ค. 61   จำนวน  5   คน

 

    2. สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย

รอบที่ 3 รับตรงร่วม    รับสมัคร 9-13 พ.ค. 61  จำนวน  40  คน

รอบที่ 4 Admission  รับสมัคร 6-10 มิ.ย. 61  จำนวน  10  คน

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ  รับสมัคร 6-13 ก.ค. 61   จำนวน  5   คน

 

    3. สาขาวิชาสถิติ  วิชาเอกสถิติประยุกต์

รอบที่ 3 รับตรงร่วม    รับสมัคร 9-13 พ.ค. 61  จำนวน  40  คน

รอบที่ 4 Admission  รับสมัคร 6-10 มิ.ย. 61  จำนวน  15  คน

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ  รับสมัคร 6-13 ก.ค. 61   จำนวน  9   คน

 

    4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิชาเอกการเงิน

รอบที่ 3 รับตรงร่วม    รับสมัคร 9-13 พ.ค. 61  จำนวน  30  คน

รอบที่ 4 Admission  รับสมัคร 6-10 มิ.ย. 61  จำนวน  20  คน

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ  รับสมัคร 6-13 ก.ค. 61   จำนวน  5   คน

           

สมัครได้ที่  https://www.tuadmissions.in.th

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ อาคารบรรยายรวม 3

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โทร 02-5644440-59 ต่อ 2101-2103

Facebook : Mathstat tu

Line@     Mathstat-tu

Website   http://math.sci.tu.ac.th