Language : ภาษาไทย |
 
Updated : 30-06-2016
  

 
        กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 15 มิ.ย. 59
กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 15 มิ.ย. 59
กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 23-24 พ.ค. 59
กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 28 ส.ค. 58
กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 13,14 ส.ค. 58
กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 16,19,20 มิ.ย.58
ทุนสนับสนุนบัณฑิตไปเสนอผลงานในต่างประเทศ  
      [หมดเขตครั้งที่ 4 ภายใน พ.ค. 59]

 ปฏิทินกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน ระดับบัณฑิตศึกษา 2558
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์ รายละเอียด
บริษัท กสท โทรคมนาคม รับสมัครงาน ข่าวเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์ รายละเอียด
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์ รายละเอียด
แจ้งผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการทําวิจัยเพื่อนําไปสู่การตีพิมพ์ ฯ
ขอเชิญเข้าร่วมฟังเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ข่าวเพิ่มเติม
ทุนปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี การศึกษา 2557 รายละเอียด
ทุนสนับสนุนงานวิจัยประเภททุนวิจัยทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประงบประมาณ 2557 ข่าวเพิ่มเติม
กำหนดการสอบภาษาต่างประเทศ หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต ข่าวเพิ่มเติม
ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโท รุ่น 2 ประจำปีงบประมาณ 2557 ข่าวเพิ่มเติม
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในต่างประเทศ
ปีงบประมาณ 2557 รายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมฟังสอบเค้าโครงดุษฏีนิพนธ์ ข่าวเพิ่มเติม
ประชุมวิชาการ ข่าวเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ข่าวเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์ ข่าวเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ข่าวเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่มฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ข่าวเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ข่าวเพิ่มเติม
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ไดรับทุนวิจัยทั่วไปสำหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2556 ข่าวเพิ่มเติม
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ข่าวเพิ่มเติม
กำหนดการสอบภาษาต่างประเทศ หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต ข่าวเพิ่มเติม
กำหนดการวันซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 ข่าวเพิ่มเติม
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนบัณฑิตเรียนดีเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 ข่าวเพิ่มเติม
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 ข่าวเพิ่มเติม
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2556 ข่าวเพิ่มเติม
กำหนดการสอบภาษาต่างประเทศ หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต ข่าวเพิ่มเติม
ทุนสนับสนุนงานวิจัยประเภททุนวิจัยทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประงบประมาณ 2556 ข่าวเพิ่มเติม
ด่วน! รับสมัครศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556 รอบ 2 ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1 พฤษภาคม ข่าวเพิ่มเติม
โควตาวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ข่าวเพิ่มเติม
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ไดรับทุนผู้ช่วยวิจัย ปี 2555 ข่าวเพิ่มเติม
โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2556 ข่าวเพิ่มเติม
ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 ข่าวเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมฟัง การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ข่าวเพิ่มเติม
ทุนโครงการกาญจนาภิเศก (คปก.) ข่าวเพิ่มเติม
ทุนส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ประจำปีการศึกษา 2555 ข่าวเพิ่มเติม
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการจัดทำบทความจากวิทยานิพนธ์ ข่าวเพิ่มเติม
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ข่าวเพิ่มเติม
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา Food Science ข่าวเพิ่มเติม
กำหนดการสอบภาษาต่างประเทศ หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต ข่าวเพิ่มเติม
ทุนการศึกษาของสมาคมราชกรีฑาสโมสร ปีงบประมาณ 2555 / 2556 ข่าวเพิ่มเติม
โครงการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ฟรี ข่าวเพิ่มเติม
การจัดประชุมทางวิชาการ ข่าวเพิ่มเติม
ข่าวด่วน !!!!!!! เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานจากวิทยานิพนธ์ ข่าวเพิ่มเติม
แก้ไขระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ข่าวเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ข่าวเพิ่มเติม
การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประจำปีการศึกษา 2556 ข่าวเพิ่มเติม

ที่ปรึกษาและกรรมการทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนเรียนดีระดับโท-เอก จำนวน 60 ทุน
เปิดรับตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 มีนาคม
คุณสมบัติคร่าวๆ
1. เกรดอย่างน้อย 3.00
2. TOEFL อย่างน้อย 500 รายละเอียด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดการจัดสอบภาษาต่างประเทศ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ช่วงที่ 4/2012 ข่าวเพิ่มเติม
ข่าวด่วน !! ทุนสำหรับนักศึกษาขาดแคลน ปีการศึกษา 2555 ข่าวเพิ่มเติม
การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตประจำปีการศึกษา 2555 ภาค 2
ข่าวเพิ่มเติม
ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ ข่าวเพิ่มเติม
การสอบภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต   ข่าวเพิ่มเติม
ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ ข่าวเพิ่มเติม
การสำเร็จการศึกษาของบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2554 ข่าวเพิ่มเติม
การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2555 ข่าวเพิ่มเติม
ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ ข่าวเพิ่มเติม
ทุนสนับสนุนงานการจัดทำบทความจากวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2555
ครั้งที่ 1  ข่าวเพิ่มเติม
ทุนสนับสนุนงานวิจัยประเภททุนวิจัยทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ 1/2555 ข่าวเพิ่มเติม
ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 ข่าวเพิ่มเติม
ทุนสนับสนุนงานวิจัยประเภททุนวิจัยทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2555 ข่าวเพิ่มเติม
ทุนสนับสนุนงานวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หมดเขต วันที่ 25 เมษายน 2555 รายละเอียด
ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ข่าวเพิ่มเติม
ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเสนอวิทยานิพนธ์ในงานประชุมทางวิชาการภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รายละเอียด
ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอวิทยานิพนธ์ในงานประชุมทางวิชาการในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รายละเอียด
โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาสถิติ บริการให้คำปรึกษาทางสถิติเพื่อการวิจัยฟรี
ข่าวเพิ่มเติม
ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข่าวเพิ่มเติม
กองทุน “ดร. กมล บุษบา เพื่อบัณฑิตศึกษา” ข่าวเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโปรแกรม Endnote  ข่าวเพิ่มเติม
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2555 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   รายละเอียด
การสอบภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต รายละอียด
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนนักศึกษาขาดแคลน รายละเอียด

นักศึกษาต่างชาติคนแรกของโครงการปริญญาเอกสาขาสถิติ
(หลักสูตรนานาชาติ) รายละเอียด

โครงการอบรมเรื่อง เทคนิคการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม

ข่าวด่วน! สำหรับนักศึกษารหัส ปีการศึกษา 51 โดยเฉพาะ (สำหรับนักศึกษาปริญญาโทที่ใกล้จะสำเร็จการศึกษา) รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม
Professor Sujit K. Ghosh มาบรรยายให้กับโครงการปริญญาเอกสาขาสถิติ
(หลักสูตรนานาชาติ) รายละเอียด
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกผ่าน Teleconference
รายละเอียด
แสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ปีการศึกษา 2/2554 รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม
แนะนำผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมฟัง การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ วันที่ 10 ตุลาคม 2554
รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม

   
 
   

home | e-mail | e-office

© 2006 Department of Mathematics and Statistics, Faculty of Science and Technology,
Thammasat University.
All rights reserved.