แบบฟอร์มประเมินผลการฝึกงาน

 แบบประเมินผล “โครงการฝึกงานนอกสถานที่ ภาคฤดูร้อน / 2555” ( สำหรับนักศึกษา )
 แบบประเมินผล “โครงการฝึกงานนอกสถานที่ ภาคฤดูร้อน / 2555” ( สำหรับหน่วยงาน )
 แบบขอรับบริการให้คำปรึกษาโครงการให้คำปรึกษาทางสถิติเพื่อการวิจัย