แบบฟอร์มประเมินผลการฝึกงาน

แบบประเมินผล "โครงการฝึกงานนอกสถานที่ ภาคฤดูร้อน / 2559" (สำหรับนักศึกษา)
แบบประเมินผล "โครงการฝึกงานนอกสถานที่ ภาคฤดูร้อน / 2559" (สำหรับหน่วยงาน)
 แบบประเมินผล “โครงการฝึกงานนอกสถานที่ ภาคฤดูร้อน / 2555” ( สำหรับนักศึกษา )
 แบบประเมินผล “โครงการฝึกงานนอกสถานที่ ภาคฤดูร้อน / 2555” ( สำหรับหน่วยงาน )
 แบบขอรับบริการให้คำปรึกษาโครงการให้คำปรึกษาทางสถิติเพื่อการวิจัย